BVKZ

Historie

Op 25 juni 2010 besloot toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink om per 1 juli 2010 te stoppen met het verstrekken van PGB’s voor de rest van het jaar. Deze plotselinge, onverwachte en ingrijpende maatregel veroorzaakte grote onrust onder private zorgondernemers die werkten voor cliënten met een PGB. Zij werden zich met een schok bewust van de kwetsbaarheid van hun vaak succesvolle zorgondernemingen. Goed ondernemerschap, tevreden klanten en kwalitatief goede zorg bleken op zichzelf geen bescherming te bieden tegen ongewenste en ongeïnformeerde negatieve politieke besluitvorming. De noodzaak voor private zorgondernemers om zich te verenigen en gezamenlijk hun stem te laten horen in “Den Haag” werd door de PGB-stop pijnlijk duidelijk gemaakt. Op diverse plaatsen in het land ontstonden initiatieven van ondernemers om hier een aanzet toe te geven. Al snel vonden deze initiatieven elkaar en werden gezamenlijk de stappen gezet die zouden leiden tot de oprichting van BVKZ in het voorjaar van 2011.

Als branchevereniging startte BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg) een krachtige en succesvolle lobby voor behoud van het PGB. In de jaren daarna heeft BVKZ nog vele malen succesvol haar invloed aangewend voor het verbeteren van de positie van kleinschalige zorgondernemingen, voor het behoud en de uitvoerbaarheid van het PGB en voor het contracteren van nieuwe aanbieders door zorgkantoren.

Met de hervorming van de langdurige zorg in 2015 is ingezet op een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning, een meer betrokken samenleving en een houdbare financiering. De hervorming is omvangrijk en raakt mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Cliënten en hun omgeving, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten hebben met inachtneming van ieders eigen rol en verantwoordelijkheden, invulling te geven aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Dit heeft ertoe geleid dat er een overgang heeft plaatsgevonden in de financiering van de kleinschalige zorg in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Aansluitend op de jarenlange lobby van BVKZ om de AWBZ open te breken voor private zorgondernemers, heeft BVKZ zich ook in het sociaal domein sterk gemaakt voor het toelaten en contracteren van kleinschalige zorgorganisaties door gemeenten. Mede hierdoor hebben vele kleinschalige aanbieders de mogelijkheid gekregen om een contract met de gemeente, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars af te sluiten voor Zorg in Natura.

Wie zijn we nu?

Als Branchevereniging voor kleinschalige zorg kennen wij inmiddels onze weg binnen de ministeries, politiek Den Haag, inkopende partijen en andere belangrijke organisaties zoals IGJ. Op dit moment zijn onze kernkwaliteiten als volgt:

  • Kennis van kleinschalige zorg. 
  • Kennis op het gebied van wet- en regelgeving, contractering & financiering, kwaliteit & toezicht, arbeidszaken & deskundigheid, bedrijfsvoering & governance 
  • Gewilde gesprekspartner bij specifieke thema’s zoals vorming wetgeving, beleidsvorming, agenda PGB 2.0, inkoopbeleid zorgkantoren, kwaliteitskaders
  • Oplossingsgericht en innovatief. Voor goede voorbeelden raadpleeg onze positionpaper 
  • Korte afstand tussen onze belangenbehartigers en leden
  • Gedrevenheid om kleinschalige zorg ook in de toekomst te behouden

De ontwikkelingen in de PBG stonden aan de basis van ons bestaan. Vanaf dat moment zetten wij ons in voor de belangen van kleinschalig ondernemerschap in de zorg. Deze Zorg-MKB’ers zijn immers de broodnodige aanjagers van innovatie in de zorgsector. We zijn uitgegroeid tot een effectieve belangenbehartiger en lobbyist op lokaal, regionaal en landelijk niveau.   

Om te komen tot goede zorg is eigen regie voor ons nog steeds een onmisbare kernwaarde. Inmiddels hebben wij onze kennis en kunde uitgebreid naar vele financieringsvormen en sectoren. Hierdoor zijn wij het gezicht en de stem van een zeer diverse gemeenschap van zorgondernemers. Lees hier meer over onze leden.  

Hier ziet u een overzicht van wat wij de afgelopen jaren hebben bereikt. Hier zijn we trots op! 

Onze toekomstvisie

De zorgsector is continue in beweging en de ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. De enige constante in de zorg is verandering. De roep naar kleinschaligheid in de zorg klinkt luid vanuit de samenleving. Onze leden geven hier uit volle overtuiging invulling aan. Daarmee spelen zij een onmisbare rol in het dagelijks leven van velen. Zij brengen de dynamiek die nodig is om de zorg de komende jaren in de gewenste richting te laten ontwikkelen. Desondanks zijn zij veelal minder zichtbaar bij inkopende partijen zoals zorgkantoren, zorgverzekeraars en gemeenten. Wij maken ons hard voor het creëren van een toekomst met volop kansen voor gedreven zorgondernemers waarbij:

  1. de kleinschalige zorgaanbieder zich kan focussen op het verlenen van goede zorg en 
  2. niet in de weg wordt gezeten door administratieve ballast, ingewikkelde beleid-, wet- en regelgeving en zorgen over de toekomst. 

Onze vereniging is een gemeenschap van gelijkgestemden. Het versterken en uitbreiden van deze gemeenschap en de onderlinge verbinding staan bij ons altijd hoog op de agenda. Vanuit die verbinding ontstaat de kracht die nodig is om samen de veranderingen te realiseren waar de zorgsector zo naar snakt. Hoe meer leden hoe meer invloed we hebben en hoe luider uw stemgeluid.

Wij nodigen u daarom uit om aan te sluiten en deelnemer te worden van onze gemeenschap. Klik hier voor meer informatie over lidmaatschap.