Belangenbehartiging

BVKZ zet zich doorlopend in voor de (collectieve) belangenbehartiging van kleinschalige zorgaanbieders: 

  • BVKZ is úw stem in Den Haag. Maar BVKZ ondersteunt de belangen van leden ook bij het overleg met onder andere gemeenten, het zorgkantoor, de Sociale Verzekeringsbank (PGB), zorgverzekeraars, de IGJ (inspectie) en op al die plekken waar beslissingen genomen worden die van invloed zijn op u en uw organisatie, en de inhoud van de zorg die u levert. BVKZ wordt door politiek en ketenpartners gezien als de vertegenwoordiger van kleinschalige zorgaanbieders en is een zeer gewaardeerde en geaccepteerde bestuurlijke gesprekspartner bij alle denkbare stakeholders.
  • BVKZ bouwt sinds 2011 stelselmatig aan de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke zichtbaarheid van kleine, specialistische, innovatieve, lokale aanbieders van zorg en ondersteuning en zelfstandige zorgverleners, zowel vanuit  PGB-financiering, als in de gecontracteerde zorg.
  • In de bestuurlijke keten van de Trekkingsrechten PGB is BVKZ volwaardig ketenpartner. BVKZ is daarmee de enige vertegenwoordiger namens aanbieders in de keten. BVKZ heeft het voortouw genomen bij het mede oplossen van de ontstane uitbetalingsproblematiek van PGB’s bij de SVB. De door BVKZ gerealiseerde noodbetalingsroute via de Helpdesk PGB naar het Rapid Respons Team van de SVB is voor honderden kleine aanbieders van doorslaggevende betekenis geweest om de PGB crisis te doorstaan.
  • Als ketenpartner is BVKZ als enige brancheorganisatie namens zorgaanbieders betrokken bij alle aspecten van de ontwikkeling van een stabiel en toekomstbestendig systeem van trekkingsrechten PGB.
  • BVKZ vertegenwoordigt zo’n 200 aanbieders en zorgverleners vanuit een maatwerkaanbod met in totaal ± 10.000 cliënten.
  • BVKZ zorgt door haar deelname aan tal van bestuurlijke en ambtelijke overleggen, hoorzittingen in het Parlement, gesprekken met 2e Kamerleden, ambtenaren en bestuurders, optredens in de media, het organiseren van congressen en werkbezoeken en tal van andere voorlichtingsactiviteiten, voor betere inzage van bestuurders, zorginkopers, ambtenaren en politici in de toegevoegde waarde van haar leden voor cliënten en de maatschappij in het algemeen.
  • BVKZ zet zich in voor eigen regie van cliënten in de gecontracteerde zorg. Immers, de eigen regie mag niet beperkt blijven tot cliënten met een persoonsgebonden budget. Keuzevrijheid in de gecontracteerde zorg kan niet zonder brede toegang van kleine specialistische aanbieders tot de gecontracteerde zorg. BVKZ is dan ook betrokken bij inkoopexperimenten met persoonsvolgende zorg in de Wlz en vraagt ook bij gemeenten aandacht voor het inkopen van een gevarieerd aanbod aan zorg en ondersteuning. Wij zeggen niet voor niets: ‘kwaliteit = diversiteit’.

Wat is er de afgelopen jaren bereikt? 

Behoud PGB
Gedurende de jaren 2011 en 2012 stond het voortbestaan van het PGB onder zware politieke druk. BVKZ heeft in tal van gesprekken met politici, brieven aan het parlement, deelname aan hoorzittingen en acties in de media inzicht gegeven in de waarde van het PGB en zich hard gemaakt voor het behoud van het PGB. In het Voorjaarsakkoord heeft dat er mede toe geleid dat het voortbestaan van het PGB politiek werd gered, waardoor het PGB nu verankerd is in alle vier de zorgwetten. Als resultaat daarvan kunnen kleinschalige zorgaanbieders tot op de dag van vandaag hun werk op basis van het PGB voortzetten.

SVB-betalingen PGB
Bij de invoering van het trekkingsrecht PGB in 2015 ontstonden grootschalige betalingsproblemen. Aanbieders van zorg en ondersteuning aan PGB-houders werden op grote schaal geconfronteerd met het uitblijven van betalingen op facturen door de Sociale Verzekeringsbank. BVKZ heeft als eerste dit probleem politiek geagendeerd door het cijfermatig inzichtelijk te maken en door aandacht voor het probleem te vragen via de media. Als gevolg hiervan werd BVKZ uitgenodigd voor de bestuurlijke keten trekkingsrechten PGB. Eerste prioriteit daarbij was het bieden van financiële noodhulp aan zorgaanbieders. Het BVKZ-voorstel om te komen tot een noodbetalingsroute via de Helpdesk PGB naar het Rapid Respons Team van de SVB werd overgenomen door de keten en is voor vele honderden kleine aanbieders van doorslaggevende betekenis geweest om de PGB crisis te doorstaan.

Compensatieregeling PGB nadeel

Ondanks de noodbetalingsroute hebben vele aanbieders schade geleden door de betalingsproblemen met het trekkingsrecht. Mede op aandringen van BVKZ heeft een Kamermeerderheid de staatsecretaris van VWS met succes opgeroepen om een compensatieregeling in te stellen voor getroffen aanbieders en PGB houders.

Repareren en hervormen Trekkingsrecht PGB
De chaotisch verlopen invoering van het trekkingsrecht PGB maakte duidelijk dat reparaties en hervormingen op dit gebied hoogst noodzakelijk zijn. Als enige ketenpartner namens zorgaanbieders heeft BVKZ daarbij op tal van onderwerpen met succes de belangen van aanbieders vertegenwoordigd. Van het helpen oplossen van individuele casuïstiek van aanbieders in de problemen tot het zorgen voor toegang van aanbieders tot relevante informatie in het nieuw te bouwen PGB 2.0 systeem, is de invloed van BVKZ op de besluitvorming in de keten voor tal van aanbieders van grote waarde gebleken

Eis Wtzi erkenning logeeropvang
In 2015 besloot de staatssecretaris van VWS dat aanbieders van logeeropvang voortaan moesten beschikken over een Wtzi toelating. Voor kleinschalige logeervoorzieningen (zoals logeergezinnen) een veel te zware en onuitvoerbare eis. Door lobby vanuit BVKZ is deze eis inmiddels geschrapt uit de wetgeving.

Afschaffing 10-uurs criterium PGB
Als onderdeel van een bezuinigingspakket besloot het kabinet Rutte II tot de invoering van het zogeheten 10-uurs criterium voor nieuwe en bestaande PGB houders. Deze maatregel betekende dat eenieder met een PGB voor minder dan 10 uur zorg zijn PGB zou verliezen. Uit onderzoek van BVKZ bleek dat 98% van de jeugdigen hierdoor het PGB zou verliezen en daarmee ook de huidige zorgaanbieder. Voor de meerderheid van de aanbieders van jeugdhulp zou dat het einde van het bedrijf hebben betekend. Door enerzijds de media en de politiek te alarmeren en anderzijds in overleg met de staatssecretaris alternatieven aan te dragen voor de invulling van de bezuiniging, is BVKZ er in geslaagd om de 10-uurs maatregel voor bestaande cliënten van tafel te krijgen. Voor honderden private aanbieders van AWBZ-jeugdhulp betekende dit succes het verschil tussen het stoppen en het continueren van de activiteiten van de organisatie.

Behoud Dagbesteding in Regeerakkoord Rutte II.

In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II stond het besluit opgenomen om per 2014 de functie dagbesteding in de AWBZ af te schaffen. Dit ingrijpende besluit zou dramatisch zijn geweest voor tienduizenden cliënten en duizenden zorgaanbieders. In samenwerking met de Federatie Landbouw en Zorg en in afstemming met Per Saldo is BVKZ er met een slimme, goed getimede lobby in geslaagd om deze afspraak uit het regeerakkoord geschrapt te krijgen. Hiermee werd de dagbesteding als functie gered en in 2015 meegenomen in de decentralisatie naar de gemeenten.

Openbreken contracteerbeleid zorgkantoren

Gedurende de laatste jaren van de AWBZ heeft BVKZ voortdurend politieke druk uitgeoefend om zorgkantoren te bewegen ruimhartig toegang te bieden aan kleinschalige innovatieve zorgaanbieders. Op aandringen van BVKZ heeft de 2e kamer meermaals in een unaniem aangenomen motie hiervoor gepleit. Hierdoor gesteund heeft BVKZ in gesprekken met de zorgkantoren herhaaldelijk gepleit voor het openbreken van het zeer restrictieve contracteerbeleid in de AWBZ en later de Wlz. Dit heeft geleid tot diverse aanpassingen van het contracteerbeleid Wlz in 2017 waardoor nu veel meer kleinschalige aanbieders een contract hebben verkregen met de zorgkantoren dan ooit tevoren.

Behoud PGB wooninitiatieventoeslag PGB bij Wlz / Wmo combinatie

In de nieuwe wetgeving na 2015 gold als eis voor het toekennen van een wooninitiatieventoeslag PGB Wlz dat een wooninitiatief bestaat uit ten minste 3 Wlz PGB-houders. Wlz PGB-houders die een wooninitiatief vormen met 1 andere Wlz PGB-houder en bijvoorbeeld 4 Wmo PGB-houders zouden daardoor hun toeslag op het PGB verliezen. Door lobby vanuit BVKZ is de wet inmiddels aangepast en tellen ook Wmo PGB-houders mee in de definitie van een kleinschalig wooninitiatief. Hierdoor hebben veel Wlz PGB-houders hun wooninitiatieventoeslag op het PGB behouden.

Vereenvoudigen verantwoordingsplicht kleine aanbieders

Aanbieders van zorg en ondersteuning en van Jeugdhulp zijn verplicht om hun activiteiten jaarlijks te verantwoorden middels het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. Voor kleine aanbieders heeft BVKZ zich ingespannen om te komen tot een vereenvoudigde verantwoordingssystematiek. Deze is vanaf het verslagjaar 2016 ingevoerd voor aanbieders van Jeugdhulp en vanaf het verslagjaar 2017 ook voor aanbieders van Wlz zorg.