Historie

Op 25 juni 2010 besloot toenmalig minister van Volksgezondheid Ab Klink om per 1 juli 2010 te stoppen met het verstrekken van PGB’s voor de rest van het jaar. Deze plotselinge, onverwachte en ingrijpende maatregel veroorzaakte grote onrust onder private zorgondernemers die werkten voor cliënten met een PGB. Zij werden zich met een schok bewust van de kwetsbaarheid van hun vaak succesvolle zorgondernemingen. Goed ondernemerschap, tevreden klanten en kwalitatief goede zorg bleken op zichzelf geen bescherming te bieden tegen ongewenste en ongeïnformeerde negatieve politieke besluitvorming. De noodzaak voor private zorgondernemers om zich te verenigen en gezamenlijk hun stem te laten horen in “Den Haag” werd door de PGB-stop pijnlijk duidelijk gemaakt. Op diverse plaatsen in het land ontstonden initiatieven van ondernemers om hier een aanzet toe te geven. Al snel vonden deze initiatieven elkaar en werden gezamenlijk de stappen gezet die zouden leiden tot de oprichting van BVKZ in het voorjaar van 2011.

Als branchevereniging startte BVKZ (Branchevereniging Kleinschalige Zorg) een krachtige en succesvolle lobby voor behoud van het PGB. In de jaren daarna heeft BVKZ nog vele malen succesvol haar invloed aangewend voor het verbeteren van de positie van kleinschalige zorgondernemingen, voor het behoud en de uitvoerbaarheid van het PGB en voor het contracteren van nieuwe aanbieders door zorgkantoren.

Met de hervorming van de langdurige zorg in 2015 is ingezet op een betere kwaliteit van zorg en ondersteuning, een meer betrokken samenleving en een houdbare financiering. De hervorming is omvangrijk en raakt mensen met een lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking. Cliënten en hun omgeving, professionals, (zorg)aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten hebben met inachtneming van ieders eigen rol en verantwoordelijkheden, invulling te geven aan nieuwe taken en verantwoordelijkheden.

Dit heeft ertoe geleid dat er een overgang heeft plaatsgevonden in de financiering van de kleinschalige zorg in het sociaal domein (Wmo en Jeugdzorg). Aansluitend op de jarenlange lobby van BVKZ om de AWBZ open te breken voor private zorgondernemers, heeft BVKZ zich ook in het sociaal domein sterk gemaakt voor het toelaten en contracteren van kleinschalige zorgorganisaties door gemeenten. Mede hierdoor hebben vele kleinschalige aanbieders de mogelijkheid gekregen om een contract met de gemeente, zorgkantoren en/of zorgverzekeraars af te sluiten voor Zorg in Natura.