Cliëntenraden

Laatste update: 21 april 2021

In de zorg is er medezeggenschap omdat het is belangrijk dat mensen die zorg krijgen gemeenschappelijk hun wensen en behoeften aan kunnen geven aan een onafhankelijke partij, die voor hun belangen opkomt en dat daar ook gehoor aan wordt gegeven (door de zorgorganisatie). Een cliëntenraad is er om deze mensen een stem te geven en op te komen voor hun belangen. Ook draagt medezeggenschap bij aan betere zorg.

Bij medezeggenschap gaat het over cliënten die via de medezeggenschap meepraten, meedoen en meebeslissen. Medezeggenschap kan vormgegeven worden via een cliëntenraad. Echter andere vormen voor medezeggenschap zijn ook mogelijk. Bij ideale participatie en medezeggenschap zijn de waarden van alle deelnemers op elkaar afgestemd.

Voor wie geldt het regelen van medezeggenschap en inspraak?

De wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (hierna: Wmcz 2018) zal op 1 juli 2020 in werking treden waarna de zorgaanbieder een halfjaar de gelegenheid krijgt om deze in de hun organisatie in te voeren, derhalve op 1 januari 2021 moet de aanbieders aan de wet voldoen. De wet is van toepassing op zorgaanbieders die werkzaam zijn binnen

  • de Wet langdurige zorg (Wlz),
  • de Zorgverzekeringswet (Zvw)
  • de Jeugdwet (JW).
  • privaat gefinancierde instellingen
  • pgb-­instellingen/ouderinitiatieven

De wet is niet van toepassing op cliëntenraden van instellingen die via de WMO zorg en ondersteuning leveren. Echter kan medezeggenschap wel opgenomen zijn in de voorwaarden voor contractering door een gemeente. De zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk voor kennisneming en organiseren van medezeggenschap vanuit deze voorwaarden. De informatie op dit deel van het Kennisplein kan daarbij ondersteunend zijn.

In de nieuwe Wmcz 2018 worden twee vormen van medezeggenschap geregeld, te weten:

  • Medezeggenschap via inspraak; er ruimte zijn voor de inspraak van cliënten en vertegenwoordigers in zaken die direct van invloed zijn op hun dagelijks leven. De zorgaanbieder moet dat organiseren, daarbij zijn geen verdere regels of voorwaarden gesteld behalve dan dat de zorgaanbieder aan cliënten/ vertegenwoordigers moet terugkoppelen wat hij doet met de uitkomsten.
  • Medezeggenschap via een vertegenwoordigde cliëntenraad; een zorgaanbieder waar 10 of meer medewerkers zorg verlenen een cliëntenraad instellen. Dit wordt door de wetgever als een grote zorginstelling gezien. Als een cliënt niet minimaal een etmaal in de instelling kan verblijven, ligt de grens bij 25 medewerkers.

Wat betekent dit voor de zorgaanbieder?

De nieuwe wet beschrijft het uitgangspunt dat de zorgaanbieder (proactief) meewerkt aan verbetering van kwaliteit. En dat inspraak en medezeggenschap zodanig wordt georganiseerd dat cliënten samen kunnen werken met de zorgaanbieder aan die verbeteringen. In geval de zorgaanbieder een cliëntenraad moet hebben, neemt de zorgaanbieder het initiatief om

  1. Medezeggenschap bespreekbaar te maken
  2. Medezeggenschap te faciliteren
  3. Een medezeggenschapsregeling samen met de cliëntenraad op te stellen volgens Wmcz 2018

Meer informatie over de rechten en plichten met betrekking tot de cliëntenraad vindt u in de Handreiking BVKZ Cliëntenraden bij de documenten op dit deel van het Kennisplein.

Meer informatie over 'Cliëntenraden'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.