Governance Code

Laatste update: 6 december 2019

In 2017 is de Governance Code Zorg in werking getreden. Een initiatief van de brancheorganisaties verenigd in Brancheorganisatie Zorg (BoZ). De deelnemende brancheorganisaties zijn Actiz, GGZ Nederland, VGN, Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen en de NFU.

Governance Code

De Governance Code Zorg biedt de zorgsector een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen.

  • De code heeft als uitgangspunt dat reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding makkelijker wordt gemaakt.
  • De code beschrijft de principes met betrekking tot goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording, ook wel governance genoemd. De code is daarmee in feite een beschreven gedragscode voor de bestuurders van zorgorganisaties. De Governance Code is sector overstijgend.

Wat staat in de code?

De code bestaat uit 7 principes:

  1. De maatschappelijke doelstelling en legitimatie van de zorgorganisatie is het bieden van goede zorg aan cliënten.
  2. De raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie.
  3. De zorgorganisatie schept randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden.
  4. De raad van bestuur en raad van toezicht zijn ieder vanuit hun eigen rol verantwoordelijk voor de governance van de zorgorganisatie.
  5. De raad van bestuur bestuurt de zorgorganisatie gericht op haar maatschappelijke doelstelling.
  6. De raad van toezicht houdt toezicht vanuit de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie.
  7. De raad van bestuur en raad van toezicht ontwikkelen permanent hun professionaliteit en deskundigheid.

De principes zijn uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven. Met deze uitwerking wordt duidelijk op welke wijze het bestuur bijdraagt aan een goede, berouwbare en open bedrijfscultuur.

Wat betekent dit voor kleinschalige zorgaanbieders?

Voor kleine organisaties waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam zijn of als ZZp-er zorg verlenen, is bepaald dat zij de principes en praktische bepalingen uit de code zo veel mogelijk bij de inrichting van hun governance moeten hanteren.

Deze organisaties hoeven de code niet integraal toe te passen ‘gezien hun specifieke aard, omvang en diversiteit en het veelal ontbreken van een verplicht voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel medezeggenschapsorgaan’. Zij kunnen volstaan met toepassing van principe 1 (de maatschappelijke doelstelling en legitimatie zijn het bieden van goede zorg aan cliënten) en, voor zover relevant, principe 2 (de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie).

Op wie is de code van toepassing

De Governance Code Zorg is van toepassing en geldt als verplichting voor leden van brancheorganisaties. Door lid te zijn verplicht een zorgaanbieder zich de Governance Code Zorg na te leven.
Ook als zorginstellingen niet lid zijn van een bij BoZ aangesloten brancheorganisatie kan de Governancecode Zorg op hen van toepassing zijn, doordat de naleving verplicht wordt gesteld door zorgverzekeraars, zorgkantoren of gemeenten.

Meer informatie over 'Governance Code'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.