Contractering & Financiering

Een van de belangrijkste speerpunten binnen de huidige programma’s van VWS en onderliggende akkoorden is de vermindering van de administratieve belasting voor de zorgaanbieders. De financiering van zorg, het inregelen van een goede financiële administratie en verantwoording daarvan, vormen een belangrijk onderdeel van deze administratieve lasten.

Kleinschalige zorgaanbieders verlenen zorg vanuit verschillende wetgevingen, waardoor zij regelmatig een meervoudige financiële administratie moeten opnemen in hun bedrijfsvoering. Maar ook zorgaanbieders die voor b.v. de WMO een aantal cliënten uit verschillende gemeenten zorg verlenen, krijgen te maken met kwaliteitseisen die gedecentraliseerd zijn. En vaak niet uniform.

Daarnaast moeten zij een afweging maken hoe zij hun financiering conform de geldende regels vorm geven.  Zonder daarbij het aanbod voor de doelgroep, kleinschaligheid en maatwerk (die vaak als uitgangspunten gelden en kleinschalige zorg aantrekkelijk maken) uit het oog te verliezen.

Het is daarom van belang geïnformeerd te zijn over de verschillende aspecten en begrippen van financiering van zorg en de verzilveringsvormen.

Financiers zijn de door overheidswege aangestelde instanties die belast zijn met het verstrekken van het geïndiceerde budget. En de verantwoording van de zorginhoud.

 1. Zorgkantoren: zijn verantwoordelijk voor de financiële uitvoering van Wlz-geïndiceerde zorg. Het Centrum Indicatie Zorg is de indicatiesteller binnen de Wlz.
 2. Zorgverzekeraars: zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zorg bekostigd uit de Zvw.
 3. Gemeenten: zijn zowel indicatiesteller als financieel uitvoerder van de WMO als ook zorg vanuit de Jeugdwet

De zorgaanbieder maakt samen met de cliënt afspraken over de inhoud van de zorgverlening op basis van de indicatie. De zorgaanbieder moet kunnen verantwoorden of de zorg in directe samenhang met de indicatie rechtmatig is ingezet. En of de ingezette zorgverlening ook het gewenste resultaat heeft geleid (doelmatigheid). De zorgaanbieder declareert de zorg digitaal en direct bij het zorgkantoor of de gemeente. In dit geval is er sprake van zorg in natura. Alleen wanneer een zorgaanbieder een contract heeft met het zorgkantoor of de gemeente, kan zorg in natura (ZIN) worden geleverd.

De cliënt wil zelf bepalen met welke zorgaanbieder de zorgverlening plaatsvindt. In dit geval kan de cliënt een aanvraag indienen bij de financierende instantie/gemeente voor een persoonsgebonden budget (PGB). De cliënt krijgt dan de rol van opdrachtgever en de zorgaanbieder wordt opdrachtnemer. De afspraken over vergoedingen, frequentie van zorg en activiteiten worden tussen cliënt en zorgaanbieder vastgelegd in een overeenkomst. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de betaling van de facturatie. De cliënt, gewaarborgde hulp of wettelijke vertegenwoordiger dragen de verantwoordelijkheid voor de administratie van het PGB.

Wanneer sprake is van meervoudige complexiteit van de zorgvraag, kan een arrangements-gericht budget worden geïndiceerd. In dat geval is één zorgaanbieder degene die het totale budget ontvangt (de hoofdaanbieder). De hoofdaanbieder regelt voor de diverse onderliggende zorgvragen van de cliënt andere zorgaanbieders. Gezamenlijk werken zij aan de gestelde doelen. De hoofdaanbieder maakt rechtstreeks met andere zorgaanbieders afspraken over tarieven en prestaties. De onderaannemer is primair verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënt. Er is dan sprake van hoofd –en onderaannemerschap.

Kleinschalige zorgaanbieders werken vaak binnen een netwerk samen om zo een breed zorgaanbod te kunnen bieden. En dus meer maatwerk voor de cliënt. De hoofdaanbieder regelt voor de diverse onderliggende zorgvragen van de cliënt andere zorgaanbieders. Gezamenlijk werken zij aan de gestelde doelen. De hoofdaanbieder maakt rechtstreeks met andere zorgaanbieders afspraken over tarieven en prestaties. De hoofdaanbieder blijft primair verantwoordelijk voor de begeleiding van de cliënt en de verantwoording daarvan. Er is dan sprake geen sprake van  hoofd –en onderaannemerschap. Indien u als zorgaanbieder in deze situatie gebruik wilt maken van een overeenkomst om de afspraken vast te leggen, biedt de BVKZ u hier een voorbeeld aan.

Op dit deel van het Kennisplein wordt meer informatie verstrekt met betrekking tot Contractering & Financiering binnen de sectoren en wetgevingen. Zo treft u documenten, instructies en interessante links aan over:

 • Financiers
 • Jeugdwet (JW)
 • Particuliere zorg
 • PGB
 • PGB- toeslag kwaliteitsgelden
 • PGB-toeslag kleinschalig wooninitiatief
 • Wet Langdurige Zorg (Wlz)
 • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
 • Zorg in natura (ZIN)
 • Zorgverzekeringswet (Zvw)

Wilt u meer informatie over een onderwerp of heeft u zelf informatie die nuttig kan zijn voor het Kennisplein, stuur dan een mail naar info@bvkz.nl.