PGB vormen

Laatste update: 19 februari 2021

Het persoonsgebonden budget (afgekort ‘PGB’) is bedoeld om mensen te ondersteunen die (intensieve) zorg, hulp of begeleiding nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Naast het inkopen van zorg op basis van zorg in natura (ZIN), biedt een PGB voor veel cliënten de mogelijkheid om zelf te kiezen voor een specifieke zorgaanbieder.

Uitgangspunt bij een PGB is, dat de cliënt eigen regie heeft over de in te kopen en te leveren zorg. Voor een cliënt kan een PGB veel voordelen bieden. Zo kan hij/zij zelf bepalen welke zorgaanbieder betrokken wordt in het verlichten van de zorgvraag, maar ook wanneer de zorg wordt ingeregeld, tegen welk tarief en met welke frequentie.

PGB vormen

Er bestaan vier soorten persoonsgebonden budgetten, namelijk: per wetgeving zijn maximale tarieven voor alle zorgvormen vastgesteld. De cliënt kan altijd met de zorgaanbieder individuele afspraken maken over het tarief. Deze wordt opgenomen in de zorgovereenkomst. De SVB toetst de tarieven bij de budgetverstrekkende instanties op juistheid.

Er bestaan vier soorten persoonsgebonden budgetten, namelijk:

Wetgeving                   Verzilveringsvormen           Doelgroep
Wlz ZIN of PGB

 

Volwassenen en jongeren (vanaf 18 jaar) met een intensieve zorgvraag. Deze doelgroep heeft 24 uur per dag, en 7 dagen per week toezicht en/of zorg in de nabijheid nodig.

 

WMO ZIN of PGB

 

Mensen met een indicatie voor ‘begeleiding individueel’ (en de persoonlijke verzorging die daarbij hoort), ‘begeleiding groep’ en ‘kortdurend verblijf’.

 

JW ZIN of PGB Kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Zvw ZIN of PGB

 

Volwassenen met een lichamelijke beperking die verzorging en verpleging nodig hebben, en voor kinderen met een indicatie voor intensieve Kindzorg en verpleging.

 

Indien het budget niet toereikend is, maken de cliënt en zorgaanbieder zelf afspraken over aanvulling van het budget. Deze afspraken worden opgenomen in de overeenkomst. Dat geldt ook bij ziekte, verlof en/of reiskostenvergoedingen.

Sinds de decentralisaties is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor alle uitgeschreven PGB’s verantwoordelijk voor de correctheid van de overeenkomsten, naleving van de wettelijke eisen met betrekking tot facturatie en bijbehorende (digitale) administratie. Hiervoor is de afdeling “Dienstverlening PGB” ingericht.

Een PGB wordt als verzilveringsvorm gekoppeld aan de cliënt. Wanneer de cliënt zorg inkoopt met behulp van een PGB, wordt hij/zij werkgever of opdrachtgever voor de zorgaanbieder. Vanuit die rol is de cliënt verantwoordelijk voor het loon van de zorgaanbieder, belastingen- en premie afgifte. Indien een cliënt een wettelijke vertegenwoordiger heeft, is deze belast met de administratie en afwikkeling van de facturatie in opdracht voor de cliënt. Eventueel kan een cliënt een gewaarborgde hulp machtigen op te treden als vertegenwoordiger bij de SVB.

Alle afspraken met betrekking tot de in te zetten zorg, wordt vastgelegd in een zorgovereenkomst tussen cliënt en de zorgaanbieder. Alleen de door de SVB verstrekte zorgovereenkomsten worden geaccepteerd. Uitgangspunt bij de beslissing om de SVB verantwoordelijk te maken voor de opmaak van de overeenkomsten, is de uniformiteit en wettelijke rechtsgeldigheid van de documenten.

Om als zorgaanbieder betaald te worden met behulp van een PGB, kan gekozen worden voor twee opties:

  • Maandelijks vast bedrag
  • Facturatie (achteraf)

De SVB betaalt de zorgaanbieder in opdracht van de budgethouder. Indien blijkt dat de betaling van de factuur niet, of te laat heeft plaatsgevonden, moet de zorgaanbieder eerst navraag doen bij de cliënt, gewaarborgde hulp of wettelijk vertegenwoordiger, wat de reden hiervan is. Vanwege privacywetgeving mag de SVB alleen de budgethouder, of zijn geregistreerde vertegenwoordiger informatie geven over betalingen.

Meer informatie over 'PGB vormen'

Instructies

Documenten

Links

Tip of opmerkingen voor ons?
We ontvangen deze graag via redactie@bvkz.nl.