Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)

Laatste update: 27 november 2019

Een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken zijn gemaakt over arbeidsvoorwaarden. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden, proeftijd, opzegtermijn of pensioen. Een CAO wordt afgesloten tussen een of meer werkgevers of werkgeversorganisaties en een of meer werknemersorganisaties. De afspraken in een CAO zijn vaak gunstiger voor de werknemer, dan de wettelijk geregelde arbeidsvoorwaarden. Zo kan het loon in een CAO hoger zijn dan het wettelijk minimumloon. De afspraken in de CAO mogen echter nooit in strijd zijn met de wet.

Als een CAO algemeen verbindend is verklaard, dan is deze van toepassing op alle werkgevers en werknemers die onder de werkingssfeer van de CAO vallen. De werkingssfeer bepaalt welke soort zorgaanbieders en welke werknemerscategorieën onder de reikwijdte van de CAO vallen. Alle afspraken tussen deze werkgevers en werknemers die in strijd zijn met de CAO zijn dan ook ongeldig. In plaats daarvan gelden de bepalingen uit de CAO.

Een algemeenverbindendverklaring hoeft niet de hele CAO of sector te betreffen. Het kan ook zo zijn dat bepaalde delen van de CAO of bepaalde organisaties van de algemeenverbindendverklaring worden uitgezonderd.

Tevens geldt een CAO als werkgever en werknemer in de individuele arbeidsovereenkomst verklaren dat de CAO van toepassing is. Werkgever en werknemer kiezen er dan zelf voor om de CAO van toepassing te verklaren terwijl zij dit niet verplicht zijn. Wanneer een werkgever en werknemer onder werkingssfeer van de CAO vallen dan hoeft de CAO niet van toepassing verklaard te worden in de individuele arbeidsovereenkomst. De partijen zijn dan sowieso aan de CAO gebonden.

Om vast te kunnen stellen of een CAO van toepassing is moet de werkingssfeer bekeken worden. Per werknemer moet bekeken worden of de CAO van toepassing is of niet. Het is dus ook mogelijk dat een zorgaanbieder met maar één werknemer onder de CAO valt.

De looptijd van een CAO staat beschreven in de CAO. Een CAO heeft meestal een looptijd van 1 of enkele jaren, maar nooit meer dan 5 jaar.

De arbeidsovereenkomst wordt op basis van de in de CAO opgenomen modelovereenkomst schriftelijk aangegaan en gewijzigd en wordt in tweevoud opgemaakt. Deze overeenkomst ontvangt de werknemer minimaal twee weken voordat hij in dienst treedt. Daarbij ontvangt hij eveneens een exemplaar van de CAO en een exemplaar van de ondernemingsovereenkomst

CAO-partijen kunnen vragen over de interpretatie van de tekst van deze CAO voorleggen aan de Commissie van Interpretatie. De samenstelling, werkwijze en bevoegdheden van deze commissie liggen vast in een reglement dat door de CAO-partijen is opgesteld.

 

Meer informatie over 'Collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.