Governance Code 2017

Laatste update: 27 november 2019

In 2017 is de Governance Code Zorg in werking getreden. Een initiatief van de brancheorganisaties verenigd in Brancheorganisatie Zorg (BoZ).

De Governancecode Zorg 2017 heeft als doel de sector een instrument te bieden om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, het realiseren van haar maatschappelijke doelstelling en daarmee aan het maatschappelijk vertrouwen. De code moet aanzetten tot reflectie op en het gesprek over het functioneren van bestuurders en toezichthouders en hun onderlinge verhouding.

De code staat niet uit regels maar uit 7 principes. De principes zijn uitgewerkt in bepalingen of gedragsregels die de concrete toepassing van het principe beschrijven. Toepassing van de principes is niet vrijblijvend. In de Governancecode Zorg 2017 wil men een vernieuwde en actuele manier omgaan met dit beginsel. Soms is bij toepassing juist uitleg nodig en soms kan afwijking niet aan de orde zijn. De zorgaanbieder bepaalt in dialoog welke bepalingen en gedragsregels zij volgt en in welke gevallen een (beter) alternatief passender is.

Voor kleine organisaties waar minder dan vijftig medewerkers in dienstverband werkzaam zijn of als zzp’er zorg verlenen is bepaald, dat zij de principes en praktische bepalingen uit de code zo veel mogelijk bij de inrichting van hun governance moeten hanteren. Deze organisaties hoeven de code niet integraal toe te passen ‘gezien hun specifieke aard, omvang en diversiteit en het veelal ontbreken van een verplicht voorgeschreven toezichthoudend orgaan en/of formeel medezeggenschapsorgaan’. Zij kunnen volstaan met toepassing van principe 1 (de maatschappelijke doelstelling en legitimatie zijn het bieden van goede zorg aan cliënten) en, voor zover relevant, principe 2 (de raad van bestuur en raad van toezicht hanteren waarden en normen die passen bij de maatschappelijke positie van de zorgorganisatie).

Meer informatie over 'Governance Code 2017'

Alleen voor BVKZ leden

Instructies

Documenten

Links

Tip de redactie
Heb je een bijdrage voor de kennisbank? We ontvangen deze graag via info@bvkz.nl.