Afspraken over continuïteit financiering aanbieders in het Sociaal Domein nader uitgewerkt

Geplaatst op: 17 april 2020

Bron: VWS/VNG

Het ministerie van VWS en de VNG hebben de afspraken van 25 maart over de continuïteit van de financiering van het Sociaal Domein (de Wmo en de Jeugdwet) vandaag verder uitgewerkt. Hiermee krijgen gemeenten en zorgaanbieders meer duidelijkheid op welke wijze de financiering van aanbieders van zorg op peil kan worden gehouden.

Deze uitwerking gaat over het onderdeel continuïteit van financiering, niet over meerkosten, de uitgestelde vraag, vervoer, PGB en de rechtmatigheid van alternatieve levering. Op deze onderdelen worden nog nadere afspraken gemaakt.

Deze afspraken gelden in elk geval tot 1 juni (dus voor de maanden maart, april en mei 2020).

De uitwerking geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Hoe wordt het omzetniveau bepaald waarop wordt doorbetaald?
  • In welke mate vindt na afloop de verantwoording plaats?
  • Hoe pakt dit uit voor de verschillende uitvoeringsvarianten, en voor hoofd- en onderaannemerschap?
  • Houden gemeenten ook zicht op de liquiditeit van aanbieders?
  • Gelden deze afspraken voor alle aanbieders?

De afspraken van vandaag gaan met name over compensatie door gemeenten van gecontracteerde aanbieders. PGB-aanbieders en organisaties die in onder-aannemerschap werken komen kort aan bod in het document. Over onder-aannemerschap zeggen VWS en VNG het volgende:

”M.b.t. hoofd- en onder-aannemerschap is lijn dat dit gaat over hoofdaannemers, hoofdaannemers vertalen dit door aan onderaannemers”.

En over PGB aanbieders: “Net als in de Zvw en Wlz geldt continuïteit van financiering voor alle gecontracteerde aanbieders (inclusief aanbieders of zorgverleners die via het pgb worden ingekocht)”.

In afwachting van een duidelijke uitwerking van het principe dat omzetderving gecompenseerd wordt door gemeenten, hebben veel gemeenten de afgelopen weken nog geen invulling gegeven aan de compensatie voor aanbieders. BVKZ is daarom blij dat de richtinggevende uitwerking van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG die vandaag is gepubliceerd, voor gemeenten én aanbieders duidelijk maakt, hoe de compensatie voor vraaguitval in het Sociaal Domein precies moet worden ingevuld. Hierdoor is er nu geen beletsel meer voor (alle) gemeenten om daadwerkelijk over te gaan tot compensatie van inkomstenderving.

De precieze uitwerking van de bestuurlijke afspraken tussen Rijk en VNG vind u hier.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.