Contracteringen (ZIN) en tarieven

Geplaatst op: 29 juni 2016

In juni 2016 heeft de Branchevereniging Kleinschalige zorg een aantal interactieve sessies gehouden in Nederland. Doel van de sessies was in contact komen met kleinschalige aanbieders. Tijdens de sessies werd informatie verstrekt over de huidige stand van zaken met betrekking tot de belangenbehartiging. Maar ook welke ontwikkelingen en kansen nu aan het ontstaan zijn, die van belang zijn voor kleinschalige zorg ondernemers.

Het bestuur van de BVKZ wilde ook graag het geluid horen van de kleinschalige aanbieders: wat speelt er lokaal? Welke zaken zorgen voor vernauwing van het ondernemerschap in de zorg? Wat zijn de knelpunten, maar ook: wat zijn de best-practices?

Tijdens de sessies is onder andere gesproken over Contracteringen (ZIN) en de tarieven.

Hieronder een impressie:

Op gebied contracteren veel in beweging, met name in de Wlz. Staatssecretaris van Rijn heeft een brief geschreven: “Waardig leven met Zorg”, waarin hij toekomstplannen langdurige zorg ontvouwt. In die brief kondigt hij 10 maatregelen aan, waarvan er 2 voor BVKZ leden interessant zijn. Kern van de brief ‘Waardig leven met zorg’: Mensen met een (zware) beperking (en hun naasten) dienen veel meer in de positie te  komen om hun leven – naar vermogen en wens – in te richten zoals zij dat zélf graag willen.

Cliënten moeten substantieel meer zeggenschap krijgen over de ondersteuning en zorg in hun leven

  • Er moet meer ruimte komen voor innovatieve zorgaanbieders en;
  • Er moet meer ruimte moet komen voor technologische innovaties.

Het programma heeft tien concrete acties die erop gericht zijn:

  1. De overgang naar de Wlz soepeler te laten verlopen;
  2. De inkoop en de bekostiging persoonsgerichter te maken;
  3. Meer te innoveren.

Twee van die tien acties betreffen het toegankelijker maken van kleinschalige zorg:

  • Experimenten met andere manier van inkoop (Zeeuwsmodel) en persoonsvolgende bekostiging
  • Afspraken met Wlz-uitvoerders en zorgaanbieders om de PGB-financiering van deze kleinschalige initiatieven desgewenst om te zetten in zorg in natura.

Het gaat om de toegankelijkheid van kleinschalige (woon)initiatieven.  Bedoeling: De zorginhoudelijke vernieuwing die in veel PGB gefinancierde initiatieven te zien is ook toegankelijk maken voor mensen die geen PGB willen of kunnen beheren.  De naturazorg leert van de kleinschalige PGB-initiatieven.  Inhoudelijk is de zorg die bewoners krijgen hetzelfde, of het nu via ZIN of PGB gaat. Ook op zeggenschap gebied moet de naturazorg een been bij te trekken opdat eigen regie en inspraak niet alleen via PGB wordt bewerkstelligd. Alleen de manier van bekostiging en de verantwoordelijkheden die hiermee gepaard gaan verschillen. Deze vorm van contracteren is er NIET op gericht het PGB af te bouwen.

Reacties

Tijdens de sessies wordt duidelijk dat de aanwezigen erg voor dit voorstel zijn. Sterker nog, men is van mening dat wanneer dit slaagt de VNG wellicht deze vorm van contracteren als voorbeeld kan stellen. Er wordt positief gereageerd op de boodschap van VWS en op de beweging die zorgkantoren inzetten. Belangrijk dat PGB en Zin gelijkwaardige opties worden. Vraag is nog wel hoe het in de praktijk gaat uitpakken. Veel kleine aanbieders die aanwezig zijn hebben negatieve ervaringen uit het verleden toen het inkoop in natura voor kleine / nieuwe aanbieders zeer moeizaam was. Pogingen toen strandden bij de zorgkantoren vanwege vele eisen.  Deze contracteringen zouden daarom gedurende het hele jaar moeten kunnen plaatsvinden, en niet alleen op het ene aanbestedingsmoment. Met dit uitgangspunt wordt in 2017 in het hele land geëxperimenteerd.

Voor BVKZ staat het recht op PGB voor cliënten die daarvoor willen kiezen voorop, maar wij zien ook wel dat veel cliënten niet willen kiezen voor PGB, maar voor een bepaalde aanbieder. Als cliënt en aanbieder beiden liever ZIN willen, is het goed dat dit mogelijk gemaakt wordt.

Wel wordt duidelijkheid gevraagd aan welke kwaliteitseisen de te contracteren pgb aanbieders moeten voldoen. De BVKZ pleit voor een uitgeklede vorm van eisen, daarover zal in de pilot nader worden gekeken.

De suggestie wordt gedaan om ook eens te kijken naar het Participatiebudget wat in de gemeente Woerden nu loopt als pilot. Dit initiatief van VNG, SVB en VWS geeft een cliënt een totaal budget waar op alle leefdomeinen zorg kan worden ingezet. Ook dit initiatief wordt al actief gevolgd door de BVKZ voor haar achterban!