Dubbelrol bewindvoerder en zorgverlener Een toelaatbare combinatie?

Geplaatst op: 14 oktober 2016

Een interessante vraag die geregeld via onze juridische helpdesk wordt gesteld, is of de gemeente een aanvraag voor een pgb voor bijvoorbeeld hulp bij het huishouden of begeleiding mag weigeren indien de ondersteuning wordt geleverd door een persoon uit het sociaal netwerk die tevens bewindvoerder (dan wel curator of mentor) is. In de wettekst van de Wmo 2015 en de Memorie van Toelichting bij deze wet, kan niet direct duidelijkheid worden verkregen over de vraag of de gemeente deze dubbelrol (zowel financieel verantwoordelijk zijn voor iemand als een zorgrelatie hebben) toe dient te staan.

Wat zegt de PGB- regelgeving in de Wmo 2015?

De voorwaarden en weigeringsgronden van pgb’s staan limitatief opgesomd in de Wmo 2015 (artikel 2.3.6 Wmo 2015). Volgens dit artikel moet het college een pgb verstrekken als:

  • de cliënt in staat is om de diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen zelf in te kopen;
  • de cliënt zich gemotiveerd op het standpunt stelt dat hij een persoonsgebonden budget wenst;
  • de dienst, hulpmiddel, woningaanpassing en/of andere maatregel veilig, doeltreffend en cliëntgericht worden verstrekt.

Lees meer….