Geen verlenging overgangsjaar Wzd

| gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, ouderenzorg

Geplaatst op: 16 juli 2020

Op 1 januari van dit jaar is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. Deze wet regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

De nieuwe Wet zorg en dwang komt in de plaats van de wet BOPZ en sluit beter aan bij de zorg voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet meer kunnen uiten beter beschermd worden.

Implementatie Wzd

De implementatie van de Wzd heeft de nodige voeten in de aarde. Om partijen in het zorgveld voldoende ruimte te geven voor de implementatie van de Wzd, is 2020 gemarkeerd als overgangsjaar. Gedurende dit jaar kan in voorkomende gevallen nog worden teruggevallen op de BOPZ.

Veel zaken voor de implementatie van de Wzd zijn nog onduidelijk, met name in de extramurale setting, en dienen verder te worden uitgewerkt. Vanwege de uitbraak van het corona-virus zijn er helaas nog weinig vorderingen gemaakt op dit gebied. BVKZ neemt deel aan de landelijke werkgroep waarin dit traject verder wordt uitgewerkt en is ook lid van de landelijke stuurgroep implementatie Wzd. In de stuurgroep heeft BVKZ onlangs gepleit voor het verlengen van het overgangsjaar tot en met 31 december 2021. Partijen in het veld hebben vanwege corona immers simpelweg niet de tijd en de mogelijkheden gehad om de implementatie ter hand te nemen, en voor de implementatie van de Wzd extramuraal is het landschap nog vrijwel niet ingericht.
Omdat in 2021 niet langer de mogelijkheid bestaat om terug te vallen op de BOPZ, heeft het ministerie van VWS in samenspraak met de IGJ besloten om het overgangsjaar 2021 niet te verlengen. Wel hebben we met de IGJ afgesproken dat aanbieders in de praktijk de tijd en ruimte zullen krijgen om de implementatie ter hand te nemen. Tegelijkertijd laat de IGJ weten weldegelijk toezicht te zullen houden op de rechtspositie van cliënten. Belangrijk in deze fase is daarom dat u als aanbieder duidelijk vastlegt welke stappen u zet, of nog niet zet, en welke afweging u daarbij heeft gemaakt.

Rol BVKZ en haar leden

BVKZ blijft in de werkgroep en de stuurgroep Wzd actief werken aan een uitvoeringspraktijk die past op de maat van de kleinschalige zorgaanbieder. Belangrijke speerpunten daarbij zijn het beperken van de administratieve lasten en het organiseren van de beschikbaarheid van Wzd-functionarissen voor kleinschalige organisaties.

Leden van de BVKZ kunnen hun vragen aangaande de Wzd natuurlijk altijd stellen via onze helpdesk. Loopt u aan tegen knelpunten bij het organiseren van de infrastructuur van de Wet zorg en dwang (Wzd)? Dan kunt u het coördinerend team inschakelen. Zie voor verdere details het nieuwsbericht over het coördinerend team elders in deze nieuwsbrief.

Via onze helpdesk kunt u ook uw ervaringen delen en ons voeden met de uitvoeringspraktijk van alle dag. Wij nodigen leden van BVKZ van harte uit om van deze mogelijkheden gebruik te maken. Daarmee stelt u BVKZ in staat om uw collectieve belangen zo goed mogelijk te behartigen in de landelijke werk- en stuurgroepen Wzd.

Volg onze nieuwsbrieven en website om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de (implementatie van) de Wet zorg en dwang.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.