Handleiding wet- en regelgeving, voorbeeldstatuten en individuele juridische ondersteuning

Geplaatst op: 3 januari 2019

Handleiding wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving speelt een belangrijke rol in de dagelijkse activiteiten van (de leden van) BVKZ, terwijl daar de kennis en focus niet altijd aanwezig is. BVKZ heeft daarom gezocht naar een duurzame partner voor ondersteuning bij juridische vraagstukken en deze gevonden in Zorg Zaken Groep (ZZG) uit Enschede. ZZG is een juridisch adviesbureau dat zorgaanbieders ondersteunt bij juridische vraagstukken in de breedste zin van het woord en ondersteuning biedt bij de invoering van wet- en regelgevingseisen. ZZG is bekend bij stakeholders zoals VWS, kenniscentra, beroepsverenigingen en zorgkantoren.

ZZG is ingeschakeld om in de vorm van een handleiding op een praktische en overzichtelijke manier een weergave te geven van alle voor de zorg relevante wet- en regelgeving. In de handleiding zal een beschrijving worden gegeven van verplichtingen, beperkingen en mogelijkheden die uit de wet voortvloeien.

Waar mogelijk zal per wet de volgende indeling worden gehanteerd:

1. Naam wet

2. Waarom deze wet?

3. Wat regelt de wet?

4. Op wie is de wet van toepassing?

5. Wat is de betekenis van de wet voor de zorgaanbieder?

6. Hoe kunnen zorgaanbieders aan de wet voldoen?

7. Wat kunnen de gevolgen zijn als de zorgaanbieder zich niet aan de wet houdt?

De handleiding beperkt zich niet alleen tot de huidige wetgeving maar richt zich ook op eventuele bijbehorende besluiten, regelingen en op de toekomstige wetgeving. Voor zorgaanbieders is het namelijk van belang om tijdig te kunnen inspelen op (toekomstige) ontwikkelingen binnen de sector.

De planning is dat de handleiding medio januari 2019 in concept gereed zal zijn. Hierna willen we liefst in samenwerking met een aantal leden het geheel doornemen en de definitieve handleiding z.s.m. op het ledengedeelte van onze website plaatsen. In de loop van 2019 willen we themabijeenkomsten en/of webinars organiseren m.b.t. de wet- en regelgeving.

Een overzicht van welke wet- en regelgeving in de handleiding opgenomen zal worden:

 • Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • Wet langdurige zorg (Wlz)
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Jeugdwet
 • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
 • Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG)
 • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
 • Relevante kwaliteitskaders
 • Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
 • Uitvoeringswet AVG
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (waaronder wet gebruik burgerservicenummer in de zorg)
 • Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)
 • Wet toelating zorginstellingen (Wtzi)
 • Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz)
 • Geneesmiddelenwet
 • Warenwetbesluit hygiëne en levensmiddelen (inzake HACCP)
 • Algemene wet bestuursrecht (Awb)
 • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg)
 • Curatele, bewind en mentorschap (Burgerlijk Wetboek, boek 1)
 • Arbeidsrecht
 • Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet)
 • Wet verbetering poortwachter
 • Collectieve arbeidsovereenkomsten (cao)
 • Ondernemingsrecht (Burgerlijk Wetboek, boek 2)
 • Governancecode zorg

Toekomstige wetgeving

 • Wet zorg en dwang (Wzd)
 • Wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
 • Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
 • Aanpassingswet Wtza

Optioneel

 • Aanbestedingswet
 • Verordening (EG) Nr. 852/2004 inzake levensmiddelenhygiëne (inzake HACCP)
 • Mededingingswet

Om tot een zo volledig mogelijke en kwalitatief goede handleiding te komen hebben we nog een aantal vragen. Wilt u ons via info@bvkz.nl laten weten:

1. Of u feedback wilt geven en zo ja op welke wetten?

2. Of u nog zaken mist en zo ja welke?

3. Of de wetten die als optioneel zijn aangegeven in de handleiding dienen te worden

    opgenomen en zo ja welke?

4. Voor welke wetten u aan een themabijeenkomst en/of webinar zou willen deelnemen?

Voorbeeldstatuten

In de lijn van vragen tijdens de ALV over de governancecode is BVKZ bezig om in samenwerking met Zorg Zaken Groep een voorbeeldstatuut op te stellen voor organisaties in BV-structuur en Stichting-structuur om ZIN-contractering maximaal te kunnen faciliteren.

Individuele juridische ondersteuning

Voor individuele juridische ondersteuning van onze leden zijn prijsafspraken gemaakt met Zorg Zaken Groep voor leden van BVKZ. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de helpdesk van BVKZ (info@bvkz.nl of 0162 696060).

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.