Het verhaal van de Agenda PGB

Wlz, Zvw, Sociaal domein | PGB

Geplaatst op: 16 juli 2020

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat Erica Terpstra, toenmalig staatssecretaris van VWS, de subsidieregeling voor het persoonsgebonden budget (pgb) lanceerde. Het pgb stelt mensen in staat om een zelfstandig bestaan te leiden, volwaardig deel te nemen aan de samenleving én eigen keuzes te maken voor zorg op maat. Een grote wens voor velen!

De afgelopen 25 jaar passeren diverse veranderingen en discussies de revue. De toekomst van pgb is daarvan een bekende en u vast niet ontgaan. In 2018 is de eerste aftrap met een ronde tafel, gevolgd door een dialoog met ketenpartners over de vraag “voor wie is het pgb geschikt?”. Eind 2018 volgde de beleidsverkenning die resulteerde in de Agenda pgb.

De kernvraag van de agenda

“Is de zorgvrager in staat om, eventueel met ondersteuning, een pgb goed te beheren?”

Wat is daar voor nodig en wat zijn de uitdagingen? Wat is de ambitie? Bij het pgb zijn veel mensen en organisaties betrokken. Zij hebben verschillende achtergronden en perspectieven: huidige en potentiele budgethouders, mensen uit hun sociale omgeving, vertegenwoordigers, verstrekkers, uitvoeringsinstanties, beleidsmakers, zorgaanbieders en zorgverleners, brancheverenigingen, organisaties betrokken bij controle, toezicht, handhaving en opsporing. Gezamenlijk is de ambitie én zijn de aandachtspunten voor een toekomstbestendige pgb vastgelegd in genoemde agenda pgb.

De zeven thema’s van Agenda pgb

Bij het verder optimaliseren van het pgb zijn binnen de agenda pgb 7 thema’s ontwikkeld: Agenda PGB

 1. Voorlichting en toerusting
 2. Pgb-vaardigheid en verantwoordelijkheid
 3. Indicatiestelling
 4. Collectieve woonvormen
 5. Informele zorg
 6. Reduceren complexiteit en administratieve lasten
 7. Frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus

De eerste drie thema’s gaan specifiek in op de vraag voor wie en pgb geschikt is. Thema vier tot en met zeven gaan in op de kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Welke rol vervult BVKZ?

Als branchevereniging zijn wij betrokken bij drie thema’s:

 • voorlichting en toerusting
 • collectieve woonvormen
 • reduceren complexiteit en administratieve lasten

Voorlichting en toerusting
Een belangrijk uitgangspunt van de Agenda pgb is mensen vooraf bewuster te maken van het pgb. Het thema Voorlichting en toerusting vinden wij enorm belangrijk. Dankzij onze inspanningen is dit thema op de eerste plaats gezet. Wij hebben ons binnen dit thema vooral ingespannen om de behoeften van kleinschalige zorgaanbieders kenbaar te maken. Binnen een toekomstbestendig pgb moeten we niet alleen kijken naar budgethouders en verstrekkers, maar juist ook naar de pgb zorgaanbieders.

Ons standpunt: vooraf kennis en vaardigheden verkrijgen, voorkomt het ontstaan van issues achteraf.

We zijn gestart met te kijken naar beschikbaar voorlichtingsmateriaal waarmee we (kleinschalige) pgb zorgaanbieders informeren over het werken met een pgb zorgvrager. Vervolgens spannen wij ons in om deze informatie uit te breiden en aan te vullen. Daarbij willen we dit op een aantrekkelijke, efficiënte en creatieve manier onder de aandacht brengen. Zo werken we momenteel aan infographics, de basisteksten op de website van de Rijksoverheid en voorlichtingsvideo’s. De input voor deze video’s komt van onze leden binnen alle domeinen en doelgroepen.

Collectieve woonvormen
In dit thema participeren wij namens de pgb-gefinancierde collectieve (kleinschalige) woonvormen. Het doel van dit overleg is knelpunten blootleggen en bekendheid geven aan bestaande toerustingsmogelijkheden/-vaardigheden, zowel bij het opstarten als gedurende de uitvoering van een wooninitiatief. Het bundelen van individuele pgb’s tot een collectief brengt specifieke vraagstukken met zich mee voor zowel budgethouders, verstrekkers alsook zorgaanbieders. Wij hebben input geleverd aan de onderzoeken. Vervolgens hebben onze leden deelgenomen aan de onderzoeken om vanuit het oogpunt van zorgaanbieders inzicht te verschaffen over kwaliteit, continuïteit en het combineren van wonen met zorg.

Reduceren complexiteit en administratieve lasten
Het thema reduceren complexiteit en administratieve lasten is een beladen onderwerp voor ons. De focus van dit thema ligt voornamelijk op budgethouders en verstrekkers. BVKZ blijft benadrukken dat versimpeling en vermindering van lasten een sterke behoefte is van zorgaanbieders. Dit is ook onderkend door de minister. Ten tweede mag vermindering en versimpeling voor de zorgvragers en verstrekkers niet ten koste gaan van de zorgaanbieders. Tot slot blijkt uit de praktijk dat de zorgaanbieders een cruciale rol spelen bij de digitalisering van het pgb systeem voor beheer van het pgb budget en verantwoording van de verleende zorg.

Overige thema’s
De overige thema’s, Informele zorgverleners, pgb-vaardigheden en verantwoordelijkheid en fraude, behoren inhoudelijk minder bij de activiteiten van BVKZ. Desondanks worden wij met regelmaat geraadpleegd:

 • informele zorgverleners werken veelal in relatie met een formele zorgaanbieder
 • kleinschalige pgb zorgaanbieders zijn bewezen ondersteunend bij het beheer en verantwoording van een pgb
 • een kernwaarde van de branchevereniging is rechtmatige en kwalitatief goede zorg te stimuleren

De toekomst van Agenda pgb

De agenda pgb is nog volop in beweging. Diverse acties, onderzoeken en discussies lopen. BVKZ houdt haar leden actief op de hoogte van ontwikkelingen door middel van regiobijeenkomsten, artikelen en documenten op onze website en onze nieuwsbrief.

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.