Veelgestelde vragen corona voor (kleinschalige) zorgaanbieders

Laatst bijgewerkt op: 2 juli 2020

Veelgestelde vragen coronaAls kleinschalige zorgaanbieder bent u wellicht op zoek naar antwoorden. Hieronder vindt u veelgestelde vragen corona over PGB, financiering van de zorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg en richtlijnen. Hebt u een vraag die hier niet tussen staat? Laat het ons weten via info@bvkz.nl.

Meer (algemene) informatie vindt u op ons kennisplein

Richtlijnen tijdens corona (6)

De richtlijn voor personen waarbij het coronavirus is vastgesteld is aangepast. Vervoer van deze personen is soms nodig omdat zij voor behandeling naar een ziekenhuis of behandelcentrum moeten. 

Soms heeft een persoon wel klachten maar is er geen besmetting vastgesteld door middel van een test. De bovenstaande richtlijnen hoeven dan niet gevolgd te worden maar de persoon met deze klachten dient wel een mondmasker te gebruiken. Als de passagier een mondneusmasker draagt, hoeft de chauffeur geen mondneusmasker te dragen. Een chauffeur kan een taxichauffeur zijn maar ook een kennis of familielid.

In het algemeen geldt dat het de voorkeur heeft de 1,5 meter afstand tussen chauffeur en passagier te respecteren en dat er maximaal 1 persoon wordt vervoerd.

Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft een tweetal hygiëne protocollen ontwikkeld voor taxi- en zorgvervoer.

Het testen van medewerkers is laagdrempeliger geworden, de voorwaarde dat er 24 uur klachten aanwezig moeten zijn is komen te vervallen.

Ook de criteria voor het hervatten van het werk na een positieve test zijn aangepast. Het RIVM heeft een aangepast testbeleid voor medewerkers.

Dit beleid is onder andere van toepassing op de volgende sectoren:

 • gehandicaptenzorg
 • verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
 • wijkverpleging en alle Wmo-gefinancierde hulp en ondersteuning
 • geestelijke gezondheidszorg
 • instellingen voor jeugdzorg

Vanaf 18 mei kunnen ook de volgende groepen zich laten testen als zij corona-gerelateerde klachten hebben:

 • Mantelzorgers, PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg
 • Medewerkers in de Wmo-gefinancierde zorg en in de jeugdzorg. medewerkers in het OV, de politie, de marechaussee en andere handhavers

Volg de informatie op de website van de Rijksoverheid

Zie ook de Richtlijn testbeleid van mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners 

Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen met milde corona-gerelateerde klachten.

Er zijn diverse richtlijnen opgesteld voor de omgang met kwetsbare ouderen:

Deze richtlijnen zijn geldig tot 1 september. Indien noodzakelijk worden deze richtlijnen aangepast.

Voor andere kwetsbare groepen zijn de richtlijnen in ontwikkeling en worden spoedig gepubliceerd. Het betreft onder andere: wijkverpleging, GGZ en gehandicapten zorg.

Sinds 19 mei 2020 is er de Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek.

Voor handreikingen dagbesteding, bezoek en kinderdienstencentra, opvang en logeer zie de meest gestelde vragen en antwoorden gehandicaptenzorg.

Voor de doelgroep jeugd is er een handreiking Specifiek voor de jeugd en dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling .

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners buiten het ziekenhuis. Deze richtlijnen zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor medewerkers (besmettingsrisico’s) ingeval van (verdenking op) Covid-19.

De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector, rekening houdend met context en doelgroep. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten. Zo is recentelijk besloten dat als de situatie daar om vraagt zorgmedewerkers er voor kunnen kiezen om preventief beschermingsmiddelen te gebruiken. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Het RIVM geeft u informatie:

Algemene informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis
Thuiszorg, dagbesteding en maaltijdondersteuning
Het gebruik van beschermingsmiddelen door zorgverleners
Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners
Inzet van kwetsbare zorgverleners

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen:

 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Werk zoveel mogelijk thuis

Blijf thuis als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Het RIVM legt per onderwerp uit waarom de maatregel belangrijk is. Zo wordt er antwoord gegeven op de vraag waarom je anderhalve meter afstand moet houden.

Ook wordt er per thema ingegaan op de relatie met de verspreiding van het corona virus. Zo volgt er advies wat te doen als zorgverlener als u klachten heeft. De site wordt regelmatig bijgewerkt op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Verdere informatie en veelgestelde vragen over corona en gezondheid vindt u op de website van Rijksoverheid. 

Het RIVM heeft specifieke informatie- en communicatie materialen ontwikkeld voor anderstaligen

Ook is er divers materiaal ontwikkeld en geschreven in een eenvoudige taal:

Financiering van de zorg (7)

Wet langdurige zorg

Ook voor wat betreft de meerkosten die zorgaanbieders maken gedurende de coronacrisis zijn regelingen getroffen. Raadpleeg de informatie voor de diverse domeinen:

Wlz 

Wmo en Jw: (zowel voor Zin als PGB)

Binnen de diverse zorgdomeinen zijn maatregelen aangekondigd om er voor te zorgen dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en zorgaanbieders financiële ondersteuning krijgen:

Wlz: Bekijk de website van Nza voor alle informatie. 

Zvw – continuïteitsbijdrage en voorschotregeling Zvw

Wmo en Jeugdwet – continuïteit van zorg in Wmo en Jeugdwet

Pgb – zie veel gestelde vragen ‘pgb en corona’

De uitgewerkte afspraken over de continuïteit van financiering tussen Rijk en VNG hebben betrekking op de hoofdaannemers. De hoofdaannemers dienen dit door te vertalen naar hun onderaannemers om te zorgen dat ook de doorlopende kosten van onderaannemers worden vergoed. Voor meer informatie, zie de uitgewerkte afspraak over continuïteit van onderaannemers in het sociaal domein.

Daar waar zorgkantoren de hoofdaannemer compenseren, is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de compensatie van de onderaannemer(s). Meer informatie over  de continuïteit van onderaannemers in de Wlz  tijdens corona vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

Lees ook de beleidsregel SARS-Cov-2 virus van de NZa

De zorgkantoren hebben hiervoor een speciaal aanvraagformulier ontwikkeld: Formulier Registratie declaraties niet-geleverde zorg vanwege corona(maatregelen). Gedeclareerde, niet-geleverde zorg voor pgb-Wlz houdt de budgethouder bij op het Registratieformulier declaraties niet-geleverde zorg Wlz

De aanvraag verloopt via de budgethouder. Het gaat om extra kosten die gemaakt worden tot 1 juli 2020.

Gemeenten bepalen zelf hun eigen beleid. BVKZ heeft in haar brief van 17 maart 2020 gepleit voor uniformiteit.

De zorgkantoren hebben aangegeven dat als zorgaanbieders (Wlz) extra kosten maken, deze vergoed worden. (bron: ZN)

Gehandicaptenzorg (7)

Op de website van Dwang in de zorg vindt u informatie over hoe in de gehandicaptenzorg om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot corona. De pagina zal regelmatig worden bijgehouden.

www.igj.nl – coronavirus: toezicht in de gehandicaptenzorg

Er is een handreiking gehandicaptenzorg opgesteld. Deze regeling heeft als uitgangspunt ja,mits… (binnen de landelijke maatregelen).

Bron: VGN

De KICK protocollen voor gehandicaptenzorg van Vilans zijn tijdens de coronacrisis vrij toegankelijk.

Er is sinds 29 mei een handreiking voor de dagbesteding gehandicaptenzorg die het opstarten en inrichten van de dagbesteding voor deze doelgroep vereenvoudigd.

Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

Er is een handreiking kinderdienstencentra, opvang en logeren die handvatten geeft voor het opstarten van deze vormen van zorg voor jeugd met een beperking in groepsverband. Bekijk de handreiking Kinderdienstcentra.

PGB en coronavirus (bron ministerie van VWS) (36)

Bijhouden, niet opsturen! In het formulier ‘Niet-geleverde zorg’ houdt u bij welke zorg wel betaald, maar niet geleverd is. Dat is voor uw eigen administratie. Stuur het formulier nog niet op naar de SVB, zorgkantoor of gemeente. Ná de corona-maatregelen wordt gevraagd de gegevens op het formulier door te geven.

Dat verschilt. Zorgverleners met een arbeidsovereenkomst mogen meer dan 40 uur werken, als zij zich houden aan de Arbeidstijdenwet. Dat betekent:

 • Maximaal 60 uur per week
 • Gemiddeld maximaal 48 uur per week, voor een periode van 16 weken
 • Uitzonderingen voor nachtdiensten

De regels hiervoor zijn niet veranderd door de coronacrisis. Lees er meer over bij Werktijden en rusttijden op de website van de Rijksoverheid.

Voor zorgverleners zonder arbeidscontract, die dus niet onder de Arbeidstijdenwet vallen, is het uitgangspunt dat zij niet meer dan 40 uur per week mogen werken. Maar er zijn uitzonderingen. Voor de Wmo en Jeugdwet bepalen de gemeentelijke verordeningen het maximumaantal uren zorg per week, en bepaalde zorgverlening mag ook over de grens van 40 uur, bijvoorbeeld de zorg als gezinshuisouder.

Ja, dat kan als u een contract met uw vervoerder heeft. U kunt de vervoerder dan doorbetalen voor ‘niet-geleverde zorg’. U moet deze kosten bijhouden in de registratie voor niet-geleverde zorg. Noteer de kosten op het registratieformulier: 

Registratieformulier declaraties niet-geleverde zorg Wlz Wmo 2015 en Jeugdwet

Registratie niet-geleverde zorg Zvw-pgb

Budgethouders kunnen zorgverleners met een arbeidsovereenkomst voor minder dan 3 dagen zelf weer gaan betalen, als zij langer dan 6 weken ziek zijn. Zij moeten deze kosten bijhouden in de registratie voor ‘niet-geleverde zorg’. Noteer de kosten op het registratieformulier voor niet-geleverde zorg PGB.

Ja, budgethouders met klachten kunnen zich laten testen. Bel hiervoor uw huisarts. Aan de test zijn geen kosten verbonden.

U ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket PBM’. PBM staat voor ‘persoonlijke beschermingsmiddelen’, zoals handschoenen en mondkapjes. U haalt dit bij de apotheek. Uw zorgverleners kunnen de handschoenen en mondkapjes gebruiken om beschermd te werken, totdat de testuitslag bekend is. Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.

Zorgverleners met klachten die op corona kunnen duiden (hoesten, niezen, koorts, kortademigheid), kunnen zich laten testen bij de GGD. De GGD-arts doet een triage en neemt zo nodig de test af. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Zorgverleners zonder klachten werken door. Zorgverleners met klachten blijven thuis totdat de uitslag van hun test bekend is. Blijkt uit de test dat de zorgverlener geen corona heeft, dan kan hij/zij weer aan het werk. Blijkt uit de test dat de zorgverlener corona heeft, dan gaat een periode van quarantaine in van minstens 7 dagen na start van de symptomen én minimaal 24 uur klachtenvrij.

Als u getest bent op corona krijgt u beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die uw zorgverleners kunnen dragen. U ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket PBM’. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.

Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM: veelgestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis.

Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het gebruik van mondmaskers en handschoenen:

Budgethouders kunnen facturen en declaraties indienen zoals ze gewend zijn, ook als het om niet-geleverde zorg gaat. Van zorgaanbieders wordt gevraagd duidelijk op de facturen en declaraties te zetten of de zorg wel of niet geleverd is. Op deze manier zorgen we samen voor continuïteit in de zorg, nu én na de coronacrisis.

Wil de budgethouder niet betalen omdat de zorg niet geleverd is, en dreigt de zorgverlener hierdoor in financiële problemen te komen? Ga in gesprek met de budgethouder en wijs erop dat het belangrijk is om door te betalen, zodat er nu en in de toekomst zorg beschikbaar is. Komt u er niet uit? Stel dan voor om samen met de verstrekker in gesprek te gaan.

In het portaal zelf is niets veranderd, maar er is een apart proces om zorgverleners met corona(klachten) ziek te melden. Meld zorgverleners die niet komen werken vanwege corona(maatregelen) ziek bij de SVB. Zij krijgen dan gewoon betaald.

Ook moeten budgethouders bijhouden welke zorg niet geleverd is. Dit kan niet in het PGB Portaal, maar moet met een apart formulier:

De SVB heeft aangepaste bereikbaarheid vanwege het coronavirus, kijk voor een actueel overzicht op de pagina PGB Contact.

Nee, dat risico loopt u niet voor de vervangende zorg die is geleverd tijdens de coronacrisis. Het is daarvoor wel belangrijk dat u vooraf met uw verstrekker overlegt over deze vervangende zorg en deze zorg goed registreert. Lees hieronder wat dit per wet betekent:

Zorg met een pgb uit de Wlz
Neem contact op met uw zorgkantoor. Bij overleg en akkoord van het zorgkantoor via telefoon of e-mail kan de nieuwe zorgverlener direct starten, dus nog voordat de zorgovereenkomst formeel is goedgekeurd. De formele goedkeuring verloopt dan parallel. Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten (gemaakt in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, of tot de datum van afkeuring) niet teruggevorderd bij budgethouders. Uiteraard wordt wel getoetst of de aanvraag en wijziging met elkaar corresponderen.

Zorg met een pgb uit de Jeugdwet of de Wmo 2015
Zorg door een nieuwe zorgverlener of extra zorg door een al gecontracteerde zorgverlener kan starten zodra u hiervoor toestemming heeft gekregen van uw gemeente. Leg daarna de zorg vast in een zorgovereenkomst. Uw zorgovereenkomst (bij nieuwe zorgverlener) of wijzigingsformulier (bij al gecontracteerde zorgverlener) moet overeenkomen met wat u heeft afgesproken met uw gemeente. Als achteraf blijkt dat de nieuwe overeenkomst of wijziging niet wordt goedgekeurd, dan worden de kosten (gemaakt in de periode van 1 maart tot 1 juni 2020, of tot de datum van afkeuring) niet teruggevorderd bij budgethouders. Uiteraard wordt wel getoetst of de aanvraag en wijziging met elkaar corresponderen.

U vraagt aan uw zorgaanbieder/zorgverlener om op de factuur of declaratie aan te geven hoeveel uren zorg gewerkt is en hoeveel uren zorg er niet gewerkt is. Het kabinet doet een moreel beroep op de zorgverlener om eerlijk en rechtmatig te declareren. Als de zorgverlener een vervangende inkomstenbron heeft gevonden, declareert hij of zij de niet-geleverde zorg niet bij u. De uren zorg die niet geleverd zijn, noteert u als niet-geleverde zorg in uw eigen administratie en later op het formulier Wlz/Jw/Wmo of het formulier Zvw

Ontvangt u geen declaratie van uw zorgverlener? Dan berekent u welke zorg u in een normale situatie zou inkopen bij de zorgverlener. Dat kan per periode verschillen. Om een goede inschatting te kunnen maken, rekent u daarom een gemiddelde uit op basis van de maanden januari, februari en maart. Bijvoorbeeld: u heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 uur en in maart 55 uur. De zorg die u per maand nodig heeft is dan afgerond 53 uur ((45+60+55)/3).

Om zicht te krijgen op het effect van de coronacrisis op de (pgb-)zorg.

De tijdelijke pgb-maatregelen veranderen niets aan het declaratieproces. In het reguliere declaratieproces kunnen verstrekkers niet zien of zorg wel of niet geleverd is, terwijl verstrekkers dit wel moeten weten. Onder normale omstandigheden mogen zij niet-geleverde zorg namelijk niet uitbetalen.

De budgethouder kan het onderscheid tussen wel- en niet-geleverde zorg maken, omdat budgethouders weten welke zorg zij wel en niet hebben ontvangen. Daarom wordt aan budgethouders gevraagd dit apart bij te houden in hun administratie. Zorgkantoren, gemeenten en verzekeraars kunnen hier later om vragen.

‘Verwachte zorg’ verschilt per budgethouder. Heeft u bijvoorbeeld zorg op afroep, dan is de geplande zorg het gemiddeld aantal uur zorg dat u per maand nodig heeft, op basis van de 3 maanden ervoor. Bijvoorbeeld: u heeft in januari 45 uur zorg gehad, in februari 60 en in maart 55. Uw ‘verwachte zorg’ voor de komende maanden is dan afgerond 53 uur ((45+60+55)/3). Andere budgethouders hebben geplande zorg op vaste dagen of op basis van een zorgovereenkomst, dus hierbij is de verwachte zorg al bekend.

Ja, deze zorg wordt uitbetaald en wordt niet teruggevorderd. Laat wel direct aan uw verstrekker weten van welke vervangende of extra zorg u gebruik maakt, als u dit nog niet heeft gedaan.

 • Zorg met een pgb uit de Wlz
  Voor vervangende zorg uit de Wlz neemt u contact op met uw zorgkantoor. Extra zorg(kosten) uit de Wlz vraagt u – ook met terugwerkende kracht – aan met het formulier ‘Extra Kosten als gevolg van corona’. Dit formulier vindt u op de website van uw zorgkantoor.
 • Zorg met een pgb uit de Wmo 2015 of Jeugdwet
  Neem contact op met uw gemeente.
 • Zorg met een pgb uit de Zvw
  Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Er geldt een tijdelijke maatregel om geplande of verwachte zorg te betalen, ook als deze niet geleverd is. Zorginstellingen, zorgverleners in dienst bij pgb-budgethouders en zzp’ers kunnen de geplande zorg factureren aan de budgethouder.

 • Zorg met een pgb uit de Wlz
  De budgethouder declareert de factuur bij de SVB en houdt in de eigen administratie bij welke gedeclareerde uren zorg ‘niet-geleverd’ zijn. De budgetverstrekker kan hier later om vragen.
 • Zorg met een pgb uit de Wmo 2015 of Jeugdwet
  De budgethouder keurt de declaraties goed zoals hij gewend is en betaalt de niet-geleverde zorg. De budgethouder houdt in de eigen administratie bij welke gedeclareerde uren zorg ‘niet-geleverd’ zijn. De gemeente kan hier later om vragen.
 • Zorg met een pgb uit de Zvw
  De budgethouder declareert de factuur zoals hij gewend is en houdt in de eigen administratie bij welke gedeclareerde uren zorg ‘niet-geleverd’ zijn. De verstrekker kan hier later om vragen.

Deze afspraken voor aanbieders van zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp zijn gemaakt zodat zij geen gebruik hoeven en mógen maken van andere economische kabinetsmaatregelen voor organisaties en zzp’ers, zoals de NOW-regeling.

Het vervoer zal om veiligheidsredenen zijn stopgezet, namelijk om zoveel mogelijk besmetting met het coronavirus te voorkomen van cliënten en van hulpverleners (vrijwilligers en professionals). Probeer samen met de vervoerder een alternatief te vinden. Door de crisissituatie moeten we meer naar elkaar omkijken en ondersteuning geven aan naasten, buren en uw omgeving. Vraag daarom ook in uw netwerk of er mensen zijn die u kunnen helpen met het vervoer, als zij de richtlijnen en hygiënemaatregelen van het RIVM kunnen volgen. Lukt het u niet om een alternatief te organiseren, neem dan contact op met uw verstrekker.

Na akkoord van de budgetverstrekker, telefonisch of per e-mail, mag aanvullende of vervangende zorg beginnen nog voordat een contract of overeenkomst officieel is goedgekeurd. Het formele goedkeuringstraject verloopt parallel aan de start van de zorgverlening. U loopt geen risico op terugvorderingen. Lees meer hierover op de websites van o.a. Per Saldo, uw verstrekker en de SVB.

Ja. Aangezien de scholen gesloten zijn en onderwijs thuis plaatsvindt, kunt u ondersteuning aan huis laten komen. Maak hierover goede afspraken met uw zorgverlener én breng de verstrekker hiervan op de hoogte.

Door de crisissituatie moeten we meer naar elkaar omkijken en ondersteuning geven aan naasten, buren en uw omgeving. Dat betekent ook dat thuiswonende kinderen onbetaald wat extra werk kunnen doen in en rond het huis.

Als u uw familieleden wilt betalen met een pgb, neem dan voor toestemming eerst contact op met uw verstrekker. U moet dan een zorgovereenkomst opstellen met uw familieleden. Belangrijk daarbij is dat de zorgverlener in de overeenkomst ouder moet zijn dan 15 jaar.

Dit kan onder voorwaarden en in overleg met de zorgaanbieder of –verlener, en met goedkeuring van uw verstrekker. Als de zorgaanbieder de dagbesteding niet kan vervangen voor andere passende zorg, kan tijdelijk voor een andere zorgverlener worden gekozen. Hou hierbij altijd rekening met de veiligheidsmaatregelen hygiëne-maatregelen van het RIVM. Bij de afweging voor alternatieve ondersteuning moeten de risico’s voor cliënt en ondersteuner worden meegenomen.

Ja. Als u problemen heeft met het organiseren van uw zorg en ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met uw verstrekker.

Als budgethouder bespreekt u eerst met uw zorgverlener en/of zorgaanbieder of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit zorg in natura. Zoek altijd contact met uw verstrekker als u vervangende zorg nodig heeft:

 • Zorg met een pgb uit de Wlz
  Neem contact op met uw zorgkantoor.
 • Zorg met een pgb uit de Wmo of Jeugdwet
  Neem contact op met uw gemeente.
 • Zorg met een pgb uit de Zvw
  Neem contact op met uw zorgverzekeraar

Zoek met de zorgverlener- of aanbieder naar een alternatief binnen de zorgovereenkomst. Lukt dit niet, dan is het tijdelijk mogelijk om in overleg met de verstrekker direct te starten met vervangende zorg, nog voordat de nieuwe overeenkomst of het contract formeel is goedgekeurd. Dit geldt voor alle soorten contracten.

Heeft u een arbeidsovereenkomst met de zieke zorgverlener? Meld de zorgverlener dan ziek bij de SVB.

Nee, dat mag niet. Daarvoor zult u altijd eerst contact moeten opnemen met uw pgb-verstrekker. Veel organisaties die dagbesteding bieden zijn momenteel gesloten vanwege de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt voor zorg in natura én voor dagbestedingen die gefinancierd worden met pgb’s.

In deze uitzonderlijke omstandigheden is het belangrijk dat zorgverleners inkomsten blijven houden en niet in financiële moeilijkheden komen. Zo kan de zorg aan budgethouders tijdens en ná de crisis door blijven gaan. Deze continuïteit van zorg is een belangrijk uitgangspunt bij de maatregelen die zijn genomen voor budgethouders en zorgaanbieders.

Ja, u betaalt de factuur en declareert de uren bij uw verstrekker zoals u gewend bent. Zorg dat u in uw eigen administratie bijhoudt welke gedeclareerde uren ‘niet-geleverde zorg’ zijn. De verstrekker kan dit later opvragen.

Bespreek dit eerst met uw zorgaanbieder, misschien biedt deze vervangende zorg thuis. Lukt dat niet? Dan kunt u zelf zoeken naar alternatieven, zoals informele zorg of vervangende zorg aan huis. Neem altijd contact op met uw verstrekker. Deze kan telefonisch of per e-mail toestemming geven voor vervangende zorg, en de zorg kan dan direct beginnen. De formele administratieve afhandeling verloopt parallel.

De verstrekker kan u eventueel ook helpen tijdelijke vervanging te zoeken om de afgesproken zorg- en ondersteuning te leveren. U kunt deze zorg betalen vanuit uw pgb.

Als er vanwege corona extra zorguren nodig zijn, moet de budgethouder contact opnemen met de verstrekker. Als de verstrekker akkoord gaat, kan de zorg direct starten.

Als de budgethouder ziek is, heeft hij nog steeds zorg nodig. Neem de beschermende maatregelen van het RIVM bij de verzorging. Kan de zorg echt niet worden geleverd, bijvoorbeeld omdat de budgethouder wordt opgenomen in het ziekenhuis vanwege corona? De geplande uren zorg worden in dat geval doorbetaald, ongeacht het soort contract. Dit is een tijdelijke regeling, die afhankelijk is van de coronamaatregelen van het kabinet. De regeling loopt nu tot 1 juni.

Ja, noodzakelijke zorg moet doorgaan. Als budgethouder belt u direct uw zorgverlener op en vertelt u dat u het coronavirus heeft. Bespreek met uw zorgverlener of de benodigde zorg en ondersteuning op een later moment kunnen plaatsvinden. Als dat niet lukt, dan kan uw zorgverlener gepaste voorzorgsmaatregelen nemen. Kijk voor meer informatie op website van het RIVM.

Ja, noodzakelijke zorg moet doorgaan. Maar budgethouders en zorgverleners kunnen in overleg ook besluiten zorg uit te stellen, als dat mogelijk is.

Heeft de budgethouder klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts? De budgethouder belt direct de zorgverlener op en vertelt om welke klachten het gaat. De zorgverlener kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Hiervoor heeft het RIVM richtlijnen opgesteld.

Voor pgb-budgethouders en hun zorgverleners gelden dezelfde hygiënemaatregelen als voor alle andere mensen die werkzaam zijn in de zorg. Dat betekent:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd (zo mogelijk) 1,5 meter afstand van elkaar

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over het persoonsgebonden budget en het coronavirus. Daarnaast bieden onderstaande websites verdiepende informatie, voor specifieke doelgroepen:

Bij budgethouders, zorgverleners en zorgaanbieders leven vragen rond het persoonsgebonden budget (pgb). De algemene vragen en antwoorden vindt u hieronder. Vragen van toepassing op specifieke zorgsituaties kunnen wij niet beantwoorden. Wij adviseren daarvoor contact op te nemen met de zorgaanbieder, pgb-verstrekker of SVB in het geval van acute (betalings)problemen.

Het ministerie van VWS heeft tijdelijke maatregelen genomen om continuïteit in de zorg en ondersteuning aan pgb-budgethouders te garanderen. Deze gelden vooralsnog van 1 maart tot 1 juni 2020.

Klik hier om naar de website van de Rijksoverheid te gaan.

Thuiszorg (6)

www.igj.nl – Coronavirus: toezicht op de thuiszorg

Vanwege de corona-crisis ontwikkelden diverse partijen hulpmiddelen voor uitleg en crisisscholing aan extra inzet van zorgpersoneel. Zie voor meer informatie:

www.extrahandenvoordezorg.nl
www.zorgvoorbeter.nl

Bron: ARQ

Ouderen kunnen heftige emoties ervaren wanneer zij in isolatie of quarantaine zitten. Dit betreft met name om ouderen die eenzaamheid ervaren of met psychische/cognitieve problemen, zoals dementie. Ze kunnen angstig zijn, boos, gestrest of geïrriteerd; ze kunnen zich terugtrekken of wantrouwend worden. Bied wanneer nodig emotionele ondersteuning via de eigen sociale kringen (familie, vrienden en buren) en via psychosociale hulpverleners. Door ARQ is een factsheet met informatie voor hulpverleners opgesteld. 

De KICK protocollen van Vilans zijn tijdens de coronacrisis vrij toegankelijk

Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus in de thuiszorg

Verpleeghuiszorg (11)

Voor algemene vragen rondom corona en verpleeghuiszorg raadpleegt u de website van de Rijksoverheid.

Op 24 juni heeft het kabinet verdere verruiming van de maatregelen rond Covid-19 bekend gemaakt. Een van de versoepelingen die werd aangekondigd, is de opening van verpleeghuizen voor bezoek.

Dit betekent dat bezoek op alle verpleeghuislocaties weer mogelijk is indien er geen besmetting is. Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad en een vertegenwoordiging van de zorgprofessionals.

Bent u naaste of bewoner van een verpleeghuis dan kan u voor vragen over de versoepeling van de bezoekregeling contact opnemen met het ministerie van VWS: 0800 – 1351.

 • Zorgorganisaties proberen daar waar kan, de dagbesteding door te laten gaan. Er is een richtlijn dagbesteding en dagopvang.
 • Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 1 juni voor iedereen weer een vorm van dagbesteding is.
 • Wel moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en rekening worden gehouden met de algemene hygiëne adviezen van het RIVM.
 • Door de maatregelen kan het zijn dat niet iedereen tegelijk kan deelnemen aan de dagbesteding.
 • Als mensen niet fysiek kunnen deelnemen wordt een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden.
 • Een alternatieve vorm van dagbesteding kan vorm krijgen door contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten.
 • Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – is veel dagbesteding en -opvang in groepen stopgezet vanwege de fysieke kwetsbaarheid van veel ouderen.
 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.

Bronnen: ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen? Dat kan, maar alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door de familie of door professionals thuis worden verricht?
 • Indien de cliënt is opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze cliënten zijn opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. Daarom zal het verpleeghuis moeten toetsen of de familie – al dan niet samen met door hen ingeschakelde professionals – in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel te voorkomen.
 • Ook in geval de cliënt (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus geldt een extra toets. De familie moet zich goed moeten realiseren (en dat moet dus ook worden verteld) dat er thuis extra zorg nodig kan zijn, de cliënt en alle huisgenoten thuisquarantaine in acht moeten nemen tot 14 dagen nadat de patiënt 24 uur klachtenvrij is, en de huisgenoten van de cliënt extra risico op besmetting lopen. Als het vermoeden bestaat dat in de thuissituatie onvoldoende adequaat wordt omgegaan met het besmettingsrisico, is het óók een optie om een beslissing van de voorzitter van de veiligheidsregio tot gedwongen quarantaine op grond van de Wet publieke gezondheid te vragen.
 • De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.

Bron: Actiz

 • Zorginstellingen dienen normaal gesproken een cliënt uit te schrijven als deze langer dan 14 dagen aaneengesloten niet in de zorginstelling verblijft.
 • Nu familieleden cliënten naar huis halen vanwege de bezoekregeling of bescherming tegen het coronavirus, blijven cliënten langer dan 14 dagen aaneengesloten weg uit de zorginstelling. Dit zou onder normale omstandigheden betekenen dat de cliënt wordt uitgeschreven en de kamer zou verliezen. Echter er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie, waarbij de zorginstelling wordt gecompenseerd voor leegstand (door middel van de beleidsregel COVID-19 van de NZa). Daardoor behouden de cliënten de kamer in de zorginstelling, omdat de zorgkantoren de lijn hanteren dat ook na 14 dagen de terugkeergarantie geldt.
 • De zorginstelling en de familie/cliënt zullen wel (schriftelijke) afspraken dienen te maken over de verantwoordelijkheid van zorg en de terugkeer naar de zorginstelling.
 • Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang.
 • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal de zorgorganisatie handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie
 • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt. Deze zelfstandige wonende ouderen kunnen weer bezocht worden. Hierbij is het wel van de belang de richtlijnen over de 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen toe te passen.
 • Als de zelfstandige wonende ouderen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of als de woningen alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt het bezoekplan van de organisatie ook voor hen. Zorgorganisaties wordt gevraagd om samen met deze bewoners en vertegenwoordigers te kijken naar wat kan.

Op de website van Dwang in de zorg vindt u informatie over hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot corona. De pagina zal regelmatig worden bijgehouden

Bron: Ministerie van VWS

De CoronaWegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie bijvoorbeeld in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf. ActiZ heeft meegedacht bij de ontwikkeling van de handreiking. Lees meer over de wegwijzer: www.waardigheidentrots.nl.

Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente corona gerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heeft u een corona gerelateerd vraagstuk?  Lees meer over corona-ondersteuning en meld u direct aan

Load More