Veelgestelde vragen corona voor (kleinschalige) zorgaanbieders

Laatst bijgewerkt op: 15 juli 2020

Veelgestelde vragen coronaAls kleinschalige zorgaanbieder bent u wellicht op zoek naar antwoorden. Hieronder vindt u veelgestelde vragen corona over PGB, financiering van de zorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, verpleeghuiszorg en richtlijnen. Hebt u een vraag die hier niet tussen staat? Laat het ons weten via info@bvkz.nl.

Meer (algemene) informatie vindt u op ons kennisplein

Richtlijnen tijdens corona (6)

De richtlijn voor personen waarbij het coronavirus is vastgesteld is aangepast. Vervoer van deze personen is soms nodig omdat zij voor behandeling naar een ziekenhuis of behandelcentrum moeten. 

Soms heeft een persoon wel klachten maar is er geen besmetting vastgesteld door middel van een test. De bovenstaande richtlijnen hoeven dan niet gevolgd te worden maar de persoon met deze klachten dient wel een mondmasker te gebruiken. Als de passagier een mondneusmasker draagt, hoeft de chauffeur geen mondneusmasker te dragen. Een chauffeur kan een taxichauffeur zijn maar ook een kennis of familielid.

In het algemeen geldt dat het de voorkeur heeft de 1,5 meter afstand tussen chauffeur en passagier te respecteren en dat er maximaal 1 persoon wordt vervoerd.

Het Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) heeft een tweetal hygiëne protocollen ontwikkeld voor taxi- en zorgvervoer.

Het testen van medewerkers is laagdrempeliger geworden, de voorwaarde dat er 24 uur klachten aanwezig moeten zijn is komen te vervallen.

Ook de criteria voor het hervatten van het werk na een positieve test zijn aangepast. Het RIVM heeft een aangepast testbeleid voor medewerkers.

Dit beleid is onder andere van toepassing op de volgende sectoren:

 • gehandicaptenzorg
 • verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalige woonvormen
 • wijkverpleging en alle Wmo-gefinancierde hulp en ondersteuning
 • geestelijke gezondheidszorg
 • instellingen voor jeugdzorg

Vanaf 18 mei kunnen ook de volgende groepen zich laten testen als zij corona-gerelateerde klachten hebben:

 • Mantelzorgers, PGB-gefinancierde (in)formele zorgverleners en vrijwilligers in de palliatieve zorg
 • Medewerkers in de Wmo-gefinancierde zorg en in de jeugdzorg. medewerkers in het OV, de politie, de marechaussee en andere handhavers

Volg de informatie op de website van de Rijksoverheid

Zie ook de Richtlijn testbeleid van mantelzorgers, vrijwilligers in de palliatieve zorg en PGB-gefinancierde zorgverleners 

Vanaf 1 juni kan iedereen zich laten testen met milde corona-gerelateerde klachten.

Er zijn diverse richtlijnen opgesteld voor de omgang met kwetsbare ouderen:

Deze richtlijnen zijn geldig tot 1 september. Indien noodzakelijk worden deze richtlijnen aangepast.

Voor andere kwetsbare groepen zijn de richtlijnen in ontwikkeling en worden spoedig gepubliceerd. Het betreft onder andere: wijkverpleging, GGZ en gehandicapten zorg.

Sinds 19 mei 2020 is er de Handreiking Bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek.

Voor handreikingen dagbesteding, bezoek en kinderdienstencentra, opvang en logeer zie de meest gestelde vragen en antwoorden gehandicaptenzorg.

Voor de doelgroep jeugd is er een handreiking Specifiek voor de jeugd en dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling .

Er zijn richtlijnen ontwikkeld voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen door zorgverleners buiten het ziekenhuis. Deze richtlijnen zijn geformuleerd op basis van veiligheid voor medewerkers (besmettingsrisico’s) ingeval van (verdenking op) Covid-19.

De uitgangspunten vragen om een nadere invulling per sector, rekening houdend met context en doelgroep. Als de specifieke situatie daarom vraagt, kunnen zorgmedewerkers op basis van hun professionele inzichten en ervaring beredeneerd afwijken van deze uitgangspunten. Zo is recentelijk besloten dat als de situatie daar om vraagt zorgmedewerkers er voor kunnen kiezen om preventief beschermingsmiddelen te gebruiken. Uiteraard geldt hierbij terughoudendheid gegeven het feit dat er schaarste blijft aan beschermingsmiddelen.

Het RIVM geeft u informatie:

Algemene informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen buiten het ziekenhuis
Thuiszorg, dagbesteding en maaltijdondersteuning
Het gebruik van beschermingsmiddelen door zorgverleners
Veelgestelde vragen en antwoorden voor zorgverleners
Inzet van kwetsbare zorgverleners

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen:

 • Was vaak uw handen
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg
 • Schud geen handen
 • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen
 • Werk zoveel mogelijk thuis

Blijf thuis als u klachten heeft zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.

Het RIVM legt per onderwerp uit waarom de maatregel belangrijk is. Zo wordt er antwoord gegeven op de vraag waarom je anderhalve meter afstand moet houden.

Ook wordt er per thema ingegaan op de relatie met de verspreiding van het corona virus. Zo volgt er advies wat te doen als zorgverlener als u klachten heeft. De site wordt regelmatig bijgewerkt op basis van nieuwe ontwikkelingen en inzichten.

Verdere informatie en veelgestelde vragen over corona en gezondheid vindt u op de website van Rijksoverheid. 

Het RIVM heeft specifieke informatie- en communicatie materialen ontwikkeld voor anderstaligen

Ook is er divers materiaal ontwikkeld en geschreven in een eenvoudige taal:

Financiering van de zorg (7)

Wet langdurige zorg

Ook voor wat betreft de meerkosten die zorgaanbieders maken gedurende de coronacrisis zijn regelingen getroffen. Raadpleeg de informatie voor de diverse domeinen:

Wlz 

Wmo en Jw: (zowel voor Zin als PGB)

Binnen de diverse zorgdomeinen zijn maatregelen aangekondigd om er voor te zorgen dat de continuïteit van zorg gewaarborgd blijft en zorgaanbieders financiële ondersteuning krijgen. Let op: op dit moment zijn diverse steunmaatregelen gestopt. 

Wlz: Bekijk de website van Nza voor alle informatie. 

Zvw – continuïteitsbijdrage en voorschotregeling Zvw

Wmo en Jeugdwet – continuïteit van zorg in Wmo en Jeugdwet

Pgb – zie veel gestelde vragen ‘pgb en corona’

De uitgewerkte afspraken over de continuïteit van financiering tussen Rijk en VNG hebben betrekking op de hoofdaannemers. De hoofdaannemers dienen dit door te vertalen naar hun onderaannemers om te zorgen dat ook de doorlopende kosten van onderaannemers worden vergoed. Voor meer informatie, zie de uitgewerkte afspraak over continuïteit van onderaannemers in het sociaal domein.

Daar waar zorgkantoren de hoofdaannemer compenseren, is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de compensatie van de onderaannemer(s). Meer informatie over  de continuïteit van onderaannemers in de Wlz  tijdens corona vindt u op de website van Zorgverzekeraars Nederland. 

Lees ook de beleidsregel SARS-Cov-2 virus van de NZa

De zorgkantoren hebben hiervoor een speciaal aanvraagformulier ontwikkeld: Formulier Registratie declaraties niet-geleverde zorg vanwege corona(maatregelen). Gedeclareerde, niet-geleverde zorg voor pgb-Wlz houdt de budgethouder bij op het Registratieformulier declaraties niet-geleverde zorg Wlz

De aanvraag verloopt via de budgethouder. Het gaat om extra kosten die gemaakt worden tot 1 juli 2020.

Gemeenten bepalen zelf hun eigen beleid. BVKZ heeft in haar brief van 17 maart 2020 gepleit voor uniformiteit.

De zorgkantoren hebben aangegeven dat als zorgaanbieders (Wlz) extra kosten maken, deze vergoed worden. (bron: ZN)

Gehandicaptenzorg (8)

Op de website van Dwang in de zorg vindt u informatie over hoe in de gehandicaptenzorg om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot corona. De pagina zal regelmatig worden bijgehouden.

www.igj.nl – coronavirus: toezicht in de gehandicaptenzorg

Er is een handreiking gehandicaptenzorg opgesteld. Deze regeling heeft als uitgangspunt ja,mits… (binnen de landelijke maatregelen).

Bron: VGN

De KICK protocollen voor gehandicaptenzorg van Vilans zijn tijdens de coronacrisis vrij toegankelijk.

Er is sinds 29 mei een handreiking voor de dagbesteding gehandicaptenzorg die het opstarten en inrichten van de dagbesteding voor deze doelgroep vereenvoudigd.

Handreiking Dagbesteding in de Gehandicaptenzorg

Er is een handreiking kinderdienstencentra, opvang en logeren die handvatten geeft voor het opstarten van deze vormen van zorg voor jeugd met een beperking in groepsverband. Bekijk de handreiking Kinderdienstcentra.

Sinds 1 juli 2020 is het weer mogelijk om groepsvakanties in Nederland te organiseren voor mensen met een beperking. De VGN heeft samen met reiskoepel ANVR de ‘Handreiking Aangepaste Vakanties’ ontwikkeld met daarin de coronamaatregelen. Het RIVM heeft de handreiking het stempel ‘veilig’ gegeven. 

Voor begeleiders en mensen met een beperking geldt de 1,5 meter op vakantie afstand niet. Begeleiders en zorgverleners moeten wel veilig kunnen werken en voor deelnemers moet reizen ook veilig zijn. Het uitgangspunt is daarom om zoveel mogelijk te werken met een vaste begeleider of zorgverlener per deelnemer om het aantal verschillende contactmomenten te beperken.

Lees ook de adviezen van de VGN rondom uitstapjes, verblijf buiten de woning en terugkeer op de woning.

PGB en coronavirus (bron ministerie van VWS) (41)

Als u getest bent op corona krijgt u beschermingsmiddelen (handschoenen, mondkapjes) die uw zorgverleners kunnen dragen. U ontvangt van de huisarts een recept voor een ‘korte-termijn-pakket PBM’. Uw zorgverleners kunnen de beschermingsmiddelen gebruiken, totdat de testuitslag bekend is. Blijkt u geen corona te hebben, dan zijn de beschermingsmiddelen niet meer nodig. Heeft u wél corona, dan krijgt u van de apotheek een uitgebreider pakket beschermingsmiddelen voor uw zorgverleners.

Kijk voor meer informatie over het gebruik en de verdeling van persoonlijke beschermingsmiddelen op de website van het RIVM: veelgestelde vragen over beschermingsmiddelen in de zorg buiten het ziekenhuis.

Het RIVM heeft instructievideo’s gemaakt over het gebruik van mondmaskers en handschoenen:

Ja, deze zorg wordt uitbetaald en wordt niet teruggevorderd. Laat wel direct aan uw verstrekker weten van welke vervangende of extra zorg u gebruik maakt, als u dit nog niet heeft gedaan.

 • Zorg met een pgb uit de Wlz
  Voor vervangende zorg uit de Wlz neemt u contact op met uw zorgkantoor. Extra zorg(kosten) uit de Wlz vraagt u – ook met terugwerkende kracht – aan met het formulier ‘Extra Kosten als gevolg van corona’. Dit formulier vindt u op de website van uw zorgkantoor.
 • Zorg met een pgb uit de Wmo 2015 of Jeugdwet
  Neem contact op met uw gemeente.
 • Zorg met een pgb uit de Zvw
  Neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Na akkoord van de budgetverstrekker, telefonisch of per e-mail, mag aanvullende of vervangende zorg beginnen nog voordat een contract of overeenkomst officieel is goedgekeurd. Het formele goedkeuringstraject verloopt parallel aan de start van de zorgverlening. U loopt geen risico op terugvorderingen. Lees meer hierover op de websites van o.a. Per Saldo, uw verstrekker en de SVB.

Door de crisissituatie moeten we meer naar elkaar omkijken en ondersteuning geven aan naasten, buren en uw omgeving. Dat betekent ook dat thuiswonende kinderen onbetaald wat extra werk kunnen doen in en rond het huis.

Als u uw familieleden wilt betalen met een pgb, neem dan voor toestemming eerst contact op met uw verstrekker. U moet dan een zorgovereenkomst opstellen met uw familieleden. Belangrijk daarbij is dat de zorgverlener in de overeenkomst ouder moet zijn dan 15 jaar.

Dit kan onder voorwaarden en in overleg met de zorgaanbieder of –verlener, en met goedkeuring van uw verstrekker. Als de zorgaanbieder de dagbesteding niet kan vervangen voor andere passende zorg, kan tijdelijk voor een andere zorgverlener worden gekozen. Hou hierbij altijd rekening met de veiligheidsmaatregelen hygiëne-maatregelen van het RIVM. Bij de afweging voor alternatieve ondersteuning moeten de risico’s voor cliënt en ondersteuner worden meegenomen.

Ja. Als u problemen heeft met het organiseren van uw zorg en ondersteuning, kunt u altijd contact opnemen met uw verstrekker.

Als budgethouder bespreekt u eerst met uw zorgverlener en/of zorgaanbieder of zij vervangende zorg kunnen organiseren, die past binnen het pgb. Kan dit niet worden geleverd, dan bekijkt u of een andere passende oplossing vanuit het pgb mogelijk is. Dit kan ook zorg/ondersteuning zijn vanuit zorg in natura. Zoek altijd contact met uw verstrekker als u vervangende zorg nodig heeft:

 • Zorg met een pgb uit de Wlz
  Neem contact op met uw zorgkantoor.
 • Zorg met een pgb uit de Wmo of Jeugdwet
  Neem contact op met uw gemeente.
 • Zorg met een pgb uit de Zvw
  Neem contact op met uw zorgverzekeraar

Zoek met de zorgverlener- of aanbieder naar een alternatief binnen de zorgovereenkomst. Lukt dit niet, dan is het tijdelijk mogelijk om in overleg met de verstrekker direct te starten met vervangende zorg, nog voordat de nieuwe overeenkomst of het contract formeel is goedgekeurd. Dit geldt voor alle soorten contracten.

Heeft u een arbeidsovereenkomst met de zieke zorgverlener? Meld de zorgverlener dan ziek bij de SVB.

Nee, dat mag niet. Daarvoor zult u altijd eerst contact moeten opnemen met uw pgb-verstrekker. Veel organisaties die dagbesteding bieden zijn momenteel gesloten vanwege de richtlijnen van het RIVM. Dit geldt voor zorg in natura én voor dagbestedingen die gefinancierd worden met pgb’s.

Bespreek dit eerst met uw zorgaanbieder, misschien biedt deze vervangende zorg thuis. Lukt dat niet? Dan kunt u zelf zoeken naar alternatieven, zoals informele zorg of vervangende zorg aan huis. Neem altijd contact op met uw verstrekker. Deze kan telefonisch of per e-mail toestemming geven voor vervangende zorg, en de zorg kan dan direct beginnen. De formele administratieve afhandeling verloopt parallel.

De verstrekker kan u eventueel ook helpen tijdelijke vervanging te zoeken om de afgesproken zorg- en ondersteuning te leveren. U kunt deze zorg betalen vanuit uw pgb.

Als er vanwege corona extra zorguren nodig zijn, moet de budgethouder contact opnemen met de verstrekker. Als de verstrekker akkoord gaat, kan de zorg direct starten.

Ja, noodzakelijke zorg moet doorgaan. Als budgethouder belt u direct uw zorgverlener op en vertelt u dat u het coronavirus heeft. Bespreek met uw zorgverlener of de benodigde zorg en ondersteuning op een later moment kunnen plaatsvinden. Als dat niet lukt, dan kan uw zorgverlener gepaste voorzorgsmaatregelen nemen. Kijk voor meer informatie op website van het RIVM.

Ja, noodzakelijke zorg moet doorgaan. Maar budgethouders en zorgverleners kunnen in overleg ook besluiten zorg uit te stellen, als dat mogelijk is.

Heeft de budgethouder klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts? De budgethouder belt direct de zorgverlener op en vertelt om welke klachten het gaat. De zorgverlener kan dan voorzorgsmaatregelen nemen. Hiervoor heeft het RIVM richtlijnen opgesteld.

Voor pgb-budgethouders en hun zorgverleners gelden dezelfde hygiënemaatregelen als voor alle andere mensen die werkzaam zijn in de zorg. Dat betekent:

 • Was uw handen regelmatig met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd (zo mogelijk) 1,5 meter afstand van elkaar

Op de website van de Rijksoverheid vindt u de belangrijkste vragen en antwoorden over het persoonsgebonden budget en het coronavirus. Daarnaast bieden onderstaande websites verdiepende informatie, voor specifieke doelgroepen:

Klik hier om naar de website van de Rijksoverheid te gaan.

Het wooninitiatief kan u niet verplichten om te helpen. Maar het is ook in uw belang dat de continuïteit van zorg in het wooninitiatief geborgd blijft. Om zoveel mogelijk administratieve lasten te voorkomen, is het wenselijk dat één budgethouder helpt in het uitvoeren van de afspraken die worden gemaakt tussen uw wooninitiatief en uw zorgkantoor. Het is ook mogelijk dat meerdere bewoners hieraan bijdragen.

Nee, het pgb mag niet worden gebruikt voor het betalen van huisvestingskosten; het pgb is namelijk enkel bedoeld om zorgkosten te financieren. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken met de verhuurder of financier van de huisvesting.

Bij pgb-gefinancierde wooninitiatieven zijn wonen en zorg gescheiden. De zorg van bewoners wordt betaald vanuit het pgb. De huur- en servicekosten worden betaald uit eigen middelen van de bewoners. Voor het wegvallen van deze inkomsten wordt vanuit zorgmiddelen geen compensatie geboden. Uiteraard kan een wooninitiatief wel afspraken maken met de verhuurder of financier van de huisvesting.

Wanneer u bewoner bent van een wooninitiatief die door langdurige leegstand in financiële problemen is geraakt, kunt u als bewoner het wooninitiatief helpen. Uw wooninitiatief kan hiervoor contact opnemen met het zorgkantoor.
Het wooninitiatief kan een beroep doen op de hulp van de budgethouder. Zij kunnen u de procedure toelichten. Uw wooninitiatief neemt, mede namens alle bewoners, contact op met het zorgkantoor. Wij hebben geprobeerd om de administratieve lasten die hierbij komen kijken te beperken, echter enige administratie is vereist.

Voordat u zich meldt bij het zorgkantoor, wordt verwacht dat u ook andere stappen heeft ondernomen om uw financiële nood af te wenden of te verkleinen. U kunt hierbij denken aan het aanvragen van uitstel van betaling bij de Belastingdienst en/of pensioenfonds, in gesprek gaan met uw bank om uitstel van betalingen (bv. aflossingen, rente) aan te vragen en afspraken met de organisatie waarvan u het onderkomen huurt.

Zijn deze maatregelen niet toereikend om uw financiële problemen af te wenden, dan kunt u zich melden bij het zorgkantoor. Op basis van uw financiële gegevens kunt u samen tot maatwerkafspraken komen om de zorgcontinuïteit van uw bewoners te borgen.

Een wooninitiatief is aantoonbaar in financiële nood als:

 1. Er uitstel van betaling is aangevraagd (en mogelijk toegekend), in verband met betalingsproblemen naar aanleiding van leegstand ontstaan gedurende de coronacrisis, in de periode van 1 maart tot 1 september 2020. Het zorgkantoor bekijkt per situatie waar de exacte grens van de periode redelijkerwijs getrokken kan worden. Er moet in ieder geval een relatie zijn tussen de ontstane leegstand en corona.
 2. Uitstel van betalingen onvoldoende ruimte biedt om aan financiële verplichtingen te kunnen voldoen, waardoor de continuïteit van zorg voor de budgethouders die nog in het wooninitiatief wonen niet geborgd is.

Alle zorgkantoren werken met deze definitie van financiële nood.

Het wooninitiatief kan zelf de beoordeling maken of het wooninitiatief voor tegemoetkoming in aanmerking komt. De zorgkantoren hebben de volgende beoordelingspunten benoemd:

 1. Er is leegstand ontstaan in het wooninitiatief gedurende de coronaperiode (1 maart 2020 – 1 september 2020) als gevolg van het overlijden van een of meerdere budgethouders.
 2. De leegstand kon gedurende deze periode niet worden verkleind d.m.v. de komst van nieuwe budgethouders.
 3. Het wooninitiatief kan aantonen wat er al is gedaan om financiële nood te voorkomen. Denk aan het aanvragen van uitstel van betalingen (bank, belastingdienst, pensioenfonds, huur, andere uitgaven).
 4. Het wooninitiatief levert een financieel overzicht aan waaruit blijkt welk financieel tekort voortkomt uit het overlijden van de budgethouder(s):
  a. Liquide middelen (saldo bankrekening(en)).
  b. Verwachte inkomsten komende periode (bv. prognose tot eind 2020).
  c. Verwachte uitgaven komende periode, uitgesplitst in:
  i. vaste lasten (bv. huur/aflossing, rente, belastingen, salarissen);
  ii. variabele lasten.
  d. Het financieel tekort dat uit bovenstaande gegevens volgt.
  e. Het financieel tekort dat voortkomt uit het overlijden van budgethouder(s), uitgesplitst in:
  i. Zorgkosten;
  ii. huurkosten.

De verwachting is dat bovenstaande informatie, met uitzondering van punt 3, al bij het wooninitiatief beschikbaar is. Het wooninitiatief kan gebruik maken van een formulier wat hiervoor is opgesteld. Wanneer het wooninitiatief de informatie op een andere wijze aan kan dragen, is dit ook mogelijk.

De zorgkantoren hebben in samenspraak met het ministerie van VWS een formulier opgesteld waarmee een wooninitiatief kan aangeven dat het in financiële nood is. Dat formulier is zo eenvoudig en overzichtelijk mogelijk gemaakt. Het wordt ingevuld op basis van actuele gegevens, waarbij de hulp van een accountant niet noodzakelijk is, maar dat mag uiteraard wel. Bij het bepalen van de noodzakelijke financiële ondersteuning wordt wel gekeken naar andere maatregelen die een wooninitiatief kan nemen om nadelige gevolgen van leegstand te voorkomen.

Nee, dat mag vanaf 1 juli niet meer. Bespreek altijd eerst met jouw zorgverlener(s) jouw situatie en jouw zorgen over je eigen veiligheid. Wellicht gaat je zorgverlener (tijdelijk) op zoek naar andere cliënten. Let wel op dat de kans bestaat dat zorgverleners later niet meer beschikbaar zijn als je ze nu niet inzet.

Tot en met 31 juli declareert u voor het Wlz-pgb de zorg van de dagbesteding zoals deze is afgesproken. Daarnaast houdt u bij hoeveel uren hiervan niet geleverd zijn. De verstrekker kan deze informatie opvragen. Na 31 juli mag u alleen betalen voor dagbesteding die daadwerkelijk geleverd is.

Vervoerders hebben eigen protocollen opgesteld, zodat zij mensen veilig kunnen vervoeren. Deze protocollen zijn gemaakt in samenwerking met het RIVM. Als u twijfelt over uw veiligheid, bespreek dit dat met uw vervoersaanbieder.

Het zorgkantoor kan een wooninitiatief niet ondersteunen zonder de hulp van een budgethouder. De ondersteuning verloopt via het pgb en bij voorkeur het pgb van één budgethouder. Neem daarom eerst contact met het zorgkantoor over de procedure. Vervolgens kunt u uw bewoners informeren over de huidige financiële situatie en de mogelijke oplossing. De administratieve lasten voor de betrokken budgethouder en uw wooninitiatief is zo laag mogelijk gehouden.

De financiële nood zal door het wooninitiatief onderbouwd moeten worden, waarna het zorgkantoor de hoogte van de financiële ondersteuning kan bepalen en via het pgb van de bewoner(s) kan toekennen.

Zorg in natura-initiatieven worden gecompenseerd voor inkomstenderving en deze is anders dan de compensatie voor pgb-gefinancierde initiatieven. De compensatie van inkomstenderving van natura-initiatieven is gebaseerd op de beleidsregel SARS-CoV-2 virus van de NZa. Bij het bepalen van de hoogte van de compensatie wordt o.a. rekening gehouden met de reductie in de kosten die de zorgaanbieder heeft gerealiseerd doordat zorg niet wordt geleverd.

Een pgb-initiatief valt niet onder de compensatie beleidsregel van de NZa en wordt daarom op een andere manier gecompenseerd.

Bij deze pgb-initiatieven kan de niet geleverde zorg van bewoners die tijdelijk elders verblijven volledig uit het pgb van deze bewoners worden betaald.

Daarnaast kan inkomstenverlies door leegstand als gevolg van overlijden worden tegemoetgekomen via de EKC-regeling als hierdoor de zorgcontinuïteit in het pgb-initiatief in gevaar komt. Hierdoor wordt het mogelijk om het budget van één of meerdere bewoners op te hogen waardoor de zorgcontinuïteit van de huidige bewoners blijft geborgd.

Als bewoners overlijden en het niet lukt nieuwe bewoners aan te trekken, lopen wooninitiatieven inkomsten mis. Onder normale omstandigheden is dit een regulier bedrijfsrisico. Echter, vanwege Covid-19 overlijden meer bewoners en is het moeilijker de lege plaatsen weer bezet te krijgen. De continuïteit van zorg in een pgb-wooninitiatief is belangrijk. Daarom is met betrokken partijen onderzocht op welke wijze de continuïteit geborgd kan worden voor die wooninitiatieven die vanwege leegstand, ontstaan in de coronaperiode vanaf 1 maart, in de financiële problemen zijn gekomen. Dat kan nu via de EKC-regeling. Het is belangrijk dat de zorgverlening voor de huidige bewoners niet in gevaar komt.

De RIVM-richtlijnen zijn nog steeds van kracht. Maar inmiddels zijn veel maatregelen versoepeld, mits de 1,5 meter afstand in acht wordt genomen. Ook kan iedereen met klachten getest worden op COVID-19 en zijn er voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen. Hierdoor kan in de meeste gevallen de zorg en ondersteuning weer geleverd worden.
Er is een uitzondering gemaakt voor budgethouders met een Wlz-indicatie dagbesteding en voor zorg in pgb-gefinancierde kleinschalige wooninitiatieven (Wlz). Wanneer deze zorg niet geleverd zorg is, mag deze worden doorbetaald tot 1 augustus.

In vervoer van en naar de dagbesteding wordt weer zoveel mogelijk voorzien. Deze ritten die op vaste momenten in de week zijn, kunnen door de vervoerder worden ingepland.

Budgethouders kunnen enkel een EKC-aanvraag doen wanneer zij na 1 augustus 2020 toch nog extra kosten moeten maken vanwege corona en de coronamaatregelen én niet uitkomen met hun budget. Het zorgkantoor of je gemeente toetst of het aangevraagde budget noodzakelijk is.

Het vaste maandbudget is vastgesteld op basis van een overeengekomen aantal uren x een vastgesteld tarief. U gebruikt dit vastgesteld tarief voor de berekening van de kosten voor extra geleverde zorg.

Deze bonusregeling voor zorgprofessionals wordt in de zomermaanden uitgewerkt. De bonus is bedoeld voor professionals in de zorg die zich in de corona-tijd (1 maart tot 1 september) extra hebben ingezet voor patiënten en cliënten en daarbij de effecten van corona hebben ondervonden. Het wordt nog nader uitgewerkt wie voor deze bonus in aanmerking komt

Wanneer een medewerker in dienst is van een zorginstelling en deze instelling een arbodienst heeft, moet de medewerker via de arbodienst een aanvraag voor testen doen. Wanneer de mogelijkheid van de arbodienst er niet is kan de medewerker via de GGD een aanvraag doen. Hier zijn geen kosten aan verbonden

Slechts een klein deel van de budgethouders heeft een Wmo-pgb voor vervoer. Van het vervoer voor sociaal recreatieve doeleinden (bijvoorbeeld winkelen of een familiebezoek) wordt momenteel veel minder gebruik gemaakt dan voor de coronacrisis, terwijl vervoerders wel stand-by moeten staan voor als zij worden opgeroepen. De door u gecontracteerde vervoerders mag daarom niet-gereden ritten voor sociaal recreatief vervoer in overleg met u declareren. Als u twijfelt of u de declaraties kunt goedkeuren, neem dan contact op met uw gemeente. Als u niet-geleverde ritten declareert, dient u dat bij te houden in uw administratie als ‘niet-geleverde zorg’.

Bij extra kosten Corona gaat het om kosten als gevolg van extra zorg of vervangende zorg vanwege Corona. De zorg kan tijdelijk duurder worden doordat uw zorgaanbieder het uurtarief verhoogt om aan de richtlijnen van het RIVM te kunnen voldoen.

Denk hierbij aan kosten:

 • die een zorgaanbieder maakt gedurende de periode dat de coronamaatregelen gelden;
 • die noodzakelijk zijn om de benodigde zorg te kunnen blijven continueren die voldoet aan de RIVM-richtlijnen.

Let op voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen zijn aparte maatregelen getroffen, zie hiervoor eerdere publicaties over persoonlijke beschermingsmiddelen (rond 15 mei) en Rijksoverheid.nl.

Neem voor meer informatie hierover contact op met uw gemeente of zorgkantoor.

Voor de pgb-aanbieders van dagbesteding ouderenzorg en gehandicaptenzorg is de mogelijkheid om niet geleverde zorg te declareren verlengd tot 1 augustus. In zorg in natura lijkt dit tot 1 september verlengd te zijn. In de kamerbrief is aangegeven dat de continuïteitsbijdrage voor intramurale ouderenzorg is verlengd tot 1 september. Hieronder valt niet de extramurale dagbesteding voor thuiswonende ouderen in natura. Voor hen geldt de datum van 1 augustus. Met de pgb-maatregel sluiten we dus goed aan bij wat er in natura gebeurt.

Voor PBM is een aparte regeling getroffen. Huishoudelijke hulp is een Wlz functie en kan je met de juiste onderbouwing dus via EKC extra aanvragen (ditzelfde geldt ook als er om andere reden extra/vervangende zorg nodig is). Belangrijk is wel dat met het pgb enkel zorg kan worden bekostigd, dus dat is wel echt de grens.
Er zijn geen andere maatregelen getroffen om in materialen iets te doen, maar deze zitten vaak ook in de servicecomponent van het WI, dus via die weg zou het WI iets kunnen regelen als dat noodzakelijk is.

Thuiszorg (6)

www.igj.nl – Coronavirus: toezicht op de thuiszorg

Vanwege de coronacrisis ontwikkelden diverse partijen hulpmiddelen voor uitleg en crisisscholing aan extra inzet van zorgpersoneel. Zie voor meer informatie:

www.extrahandenvoordezorg.nl
www.zorgvoorbeter.nl

Bron: ARQ

Ouderen kunnen heftige emoties ervaren wanneer zij in isolatie of quarantaine zitten. Dit betreft met name om ouderen die eenzaamheid ervaren of met psychische/cognitieve problemen, zoals dementie. Ze kunnen angstig zijn, boos, gestrest of geïrriteerd; ze kunnen zich terugtrekken of wantrouwend worden. Bied wanneer nodig emotionele ondersteuning via de eigen sociale kringen (familie, vrienden en buren) en via psychosociale hulpverleners. Door ARQ is een factsheet met informatie voor hulpverleners opgesteld. 

De KICK protocollen van Vilans zijn tijdens de coronacrisis vrij toegankelijk

Preventiemaatregelen tegen besmetting coronavirus in de thuiszorg

Verpleeghuiszorg (11)

Voor algemene vragen rondom corona en verpleeghuiszorg raadpleegt u de website van de Rijksoverheid.

Op 24 juni heeft het kabinet verdere verruiming van de maatregelen rond Covid-19 bekend gemaakt. Een van de versoepelingen die werd aangekondigd, is de opening van verpleeghuizen voor bezoek.

Dit betekent dat bezoek op alle verpleeghuislocaties weer mogelijk is indien er geen besmetting is. Hoe en onder welke voorwaarden bezoek plaats vindt, is aan de verpleeglocatie. Zij doen dit in samenspraak met de cliëntenraad en een vertegenwoordiging van de zorgprofessionals.

Bent u naaste of bewoner van een verpleeghuis dan kan u voor vragen over de versoepeling van de bezoekregeling contact opnemen met het ministerie van VWS: 0800 – 1351.

 • Zorgorganisaties proberen daar waar kan, de dagbesteding door te laten gaan. Er is een richtlijn dagbesteding en dagopvang.
 • Het kabinet heeft besloten dat er vanaf 1 juni voor iedereen weer een vorm van dagbesteding is.
 • Wel moet er 1,5 meter afstand worden gehouden en rekening worden gehouden met de algemene hygiëne adviezen van het RIVM.
 • Door de maatregelen kan het zijn dat niet iedereen tegelijk kan deelnemen aan de dagbesteding.
 • Als mensen niet fysiek kunnen deelnemen wordt een alternatieve vorm van dagbesteding aangeboden.
 • Een alternatieve vorm van dagbesteding kan vorm krijgen door contact via de telefoon of via een beeldscherm. Dit is voor mensen heel belangrijk. Als dat kan helpt het ook als familie en vrienden, middels telefoon, beeldbellen of – ouderwets – via de post zoveel mogelijk aandacht besteden aan ouderen die vanwege het wegvallen van de dagbesteding thuiszitten.
 • Dagbesteding is een activiteit waar veel kwetsbare mensen bij elkaar komen. Conform de richtlijn van het RIVM – om sociale afstand te houden – is veel dagbesteding en -opvang in groepen stopgezet vanwege de fysieke kwetsbaarheid van veel ouderen.
 • Het beschikbaar houden van goede zorg is de prioriteit van de verpleeghuizen. Als er plek is kunnen nieuwe cliënten in principe in verpleeghuizen terecht.
 • Er wordt altijd per cliënt gekeken wat in de betreffende situatie de beste oplossing is. Soms kan het beter zijn om een cliënt (nog) niet op te nemen.
 • Er wordt ook gekeken of de cliënt niet besmet is, of er voldoende personeel beschikbaar is dat veilig kan werken en of er geen mensen in het verpleeghuis al besmet zijn.

Bronnen: ActiZ, Zorgthuisnl, Verenso, LOC Waardevolle zorg, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS

 • Het is helaas niet mogelijk voor familie of naasten om een cliënt mee te nemen voor bijvoorbeeld een avond thuis, het weekend of een verjaardag. Elke beweging van cliënten buitenshuis vormt een risico voor besmetting en is daarom onwenselijk. Het gaat hierbij niet alleen om de bescherming van uw eigen familielid, maar ook om de kwetsbare medebewoners en medewerkers.
 • Als de familie erop staat en besluit de bewoner toch mee te nemen? Dat kan, maar alleen als het veilig en verantwoord is. Zijn er bijvoorbeeld waarborgen voor 24-uurs toezicht en kunnen medische, verpleegtechnische en verzorgende handelingen door de familie of door professionals thuis worden verricht?
 • Indien de cliënt is opgenomen, met een art. 21 Wzd-indicatie, een RM of een IBS, geldt een extra toets: deze cliënten zijn opgenomen om ernstig nadeel voor henzelf of hun omgeving te voorkomen. Daarom zal het verpleeghuis moeten toetsen of de familie – al dan niet samen met door hen ingeschakelde professionals – in staat kunnen worden geacht om het ernstig nadeel te voorkomen.
 • Ook in geval de cliënt (vermoedelijk) besmet is met het coronavirus geldt een extra toets. De familie moet zich goed moeten realiseren (en dat moet dus ook worden verteld) dat er thuis extra zorg nodig kan zijn, de cliënt en alle huisgenoten thuisquarantaine in acht moeten nemen tot 14 dagen nadat de patiënt 24 uur klachtenvrij is, en de huisgenoten van de cliënt extra risico op besmetting lopen. Als het vermoeden bestaat dat in de thuissituatie onvoldoende adequaat wordt omgegaan met het besmettingsrisico, is het óók een optie om een beslissing van de voorzitter van de veiligheidsregio tot gedwongen quarantaine op grond van de Wet publieke gezondheid te vragen.
 • De cliënt (of zijn vertegenwoordiger) is samen met zijn familie zelf verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg.

Bron: Actiz

 • Zorginstellingen dienen normaal gesproken een cliënt uit te schrijven als deze langer dan 14 dagen aaneengesloten niet in de zorginstelling verblijft.
 • Nu familieleden cliënten naar huis halen vanwege de bezoekregeling of bescherming tegen het coronavirus, blijven cliënten langer dan 14 dagen aaneengesloten weg uit de zorginstelling. Dit zou onder normale omstandigheden betekenen dat de cliënt wordt uitgeschreven en de kamer zou verliezen. Echter er is nu sprake van een uitzonderlijke situatie, waarbij de zorginstelling wordt gecompenseerd voor leegstand (door middel van de beleidsregel COVID-19 van de NZa). Daardoor behouden de cliënten de kamer in de zorginstelling, omdat de zorgkantoren de lijn hanteren dat ook na 14 dagen de terugkeergarantie geldt.
 • De zorginstelling en de familie/cliënt zullen wel (schriftelijke) afspraken dienen te maken over de verantwoordelijkheid van zorg en de terugkeer naar de zorginstelling.
 • Goede en duidelijke communicatie over de genomen maatregelen is van groot belang.
 • Als familie en naasten zich niet aan het bezoekverbod houden dan zal de zorgorganisatie handhaven. Het uitgangspunt blijft om hierover met de mensen in gesprek te blijven. Maar als het nodig is kunnen ook andere maatregelen worden genomen zoals bijv. het inschakelen van de politie
 • Als de zelfstandige woningen, bijvoorbeeld aanleunwoningen of serviceflatwoningen, een eigen entree hebben, dan gelden de regels voor het verpleeghuis daar niet voor. Zorg wel dat eventuele tussendeuren of binnendoor gangen gesloten zijn en dat sociaal contact tussen verschillende bewonersgroepen en medewerkers vermeden wordt. Deze zelfstandige wonende ouderen kunnen weer bezocht worden. Hierbij is het wel van de belang de richtlijnen over de 1,5 meter afstand en hygiëne maatregelen toe te passen.
 • Als de zelfstandige wonende ouderen gebruik maken van dezelfde ingang als het verpleeghuis, of als de woningen alleen te betreden zijn via een gemeenschappelijke ruimte, dan geldt het bezoekplan van de organisatie ook voor hen. Zorgorganisaties wordt gevraagd om samen met deze bewoners en vertegenwoordigers te kijken naar wat kan.

Op de website van Dwang in de zorg vindt u informatie over hoe om te gaan met de Wet zorg en dwang in relatie tot corona. De pagina zal regelmatig worden bijgehouden

Bron: Ministerie van VWS

De CoronaWegwijzer is een handreiking waarmee een verpleeghuis kan nagaan of de organisatie ingericht is volgens de coronarichtlijnen en -kennis. Met de wegwijzer krijgt een organisatie bijvoorbeeld in beeld of het voldoende is voorbereid op het afschaffen van de bezoekregeling en op een eventuele uitbraak van een tweede golf. ActiZ heeft meegedacht bij de ontwikkeling van de handreiking. Lees meer over de wegwijzer: www.waardigheidentrots.nl.

Verpleeghuizen kunnen vanuit het ondersteuningsprogramma Waardigheid en trots op locatie ondersteuning ontvangen bij urgente corona gerelateerde vraagstukken. De ondersteuning is gericht op vraagstukken die gaan over het voorkómen van coronabesmettingen, het inspelen op een mogelijke tweede golf of op vraagstukken als gevolg van de coronapandemie. Deskundige coaches staan klaar om te helpen. Heeft u een corona gerelateerd vraagstuk?  Lees meer over corona-ondersteuning en meld u direct aan

Load More