Let op! de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza) komt eraan

Geplaatst op: 17 september 2020

De maatschappelijke doelstelling van de zorgaanbieder moet zijn gericht op het leveren van kwalitatief goede, veilige en betaalbare zorg. Omdat is gebleken dat dit in de praktijk niet bij alle zorgaanbieders het uitgangspunt is (geweest), heeft de overheid besloten tot aanpassing en uitbreiding van de wetgeving gericht op bevorderen van kwaliteit en transparante, integere en professionele bedrijfsvoering. Één van de maatregelen die de overheid hiervoor neemt is de Wet Toetreding Zorgaanbieders (Wtza). Het kabinet is voornemens deze wet per 1 juli 2021 in te laten gaan.

Het doel van de Wtza

Doel van de Wtza is het beter borgen van de kwaliteit van zorg door middel van een meldplicht voor zorgaanbieders en jeugdhulpaanbieders. Hierdoor krijgt de IGJ beter zicht op deze aanbieders. Daarnaast wordt bewustwording gecreëerd bij de aanbieders zelf ten aanzien van de kwaliteitseisen waaraan ze bij de start van de zorgverlening moeten voldoen. Bij voorbeeld door een vernieuwde vergunningsprocedure voor zorgaanbieders met meer intrekkings- en weigeringsgronden en door eisen ten aanzien van de versterking van het onafhankelijke interne toezicht.

Naast de wet kent deze ook een uitvoeringsbesluit Wtza. Het doel van dit uitvoeringsbesluit is onnodige administratieve lasten, die uit de Wtza kunnen voortvloeien, voorkomen. Dit gebeurd door uitzonderingen te maken op de uit de Wtza voortvloeiende verplichtingen.

BVKZ vraagt aandacht voor het ophogen van de grens van het aantal zorgverleners

Recentelijk heeft BVKZ gereageerd op de internetconsultatie van het uitvoeringsbesluit Wtza. Hierin heeft ze aandacht gevraagd voor het ophogen van de grens van aantal zorgverleners. In de wet is opgenomen dat iedere zorgaanbieder met meer dan 10/25 zorgverleners moet voldoen aan de vergunningsplicht. BVKZ is van mening dat de grens van aantal zorgverleners voor de vergunningsplicht opgetrokken moet worden naar 50 zorgverleners (aansluitend bij de criteria van de WOR). De kwaliteitseisen en het hebben van een cliëntenraad is al in andere wetgeving geborgd, waarmee de zorgaanbieder door de IGJ aangesproken kan worden op naleving van deze wetgeving.

Zorgaanbieders moeten ook intern toezicht regelen

Naast meldingsplicht en vergunningsplicht is in de Wtza ook opgenomen dat zorgaanbieders intern toezicht moeten regelen. Kleinschalige zorgaanbieders hebben korte lijnen met de cliënten, diens vertegenwoordigers en de zorgverleners waarmee er directe invloed is op het beleid van de organisatie. Het instellen van een intern toezichthouder bij de grens van 10/25 zorgverleners wordt door BVKZ als niet proportioneel ervaren.
Het model van de WOR (met de grens van 50 zorgverleners) zou voor de bestuursstructuur in de Wtza passender zijn en beter aansluiten in de praktijk. BVKZ heeft geadviseerd dat bij > 50 zorgverleners het interne toezicht zou moeten bestaan uit onafhankelijke vertegenwoordigers, bij < 50 zorgverleners kan dit intern georganiseerd worden door vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers. Daarnaast is BVKZ van mening het verplichten van minimaal 3 interne toezichthouders extra lasten met zich mee brengt en dat het inhoudelijk geen extra meerwaarde oplevert. BVKZ heeft daarom gepleit om het minimumaantal op 2 personen te houden.

Behoefte kleinschalige zorgaanbieders in beeld

De reactie van BVKZ op de internetconsultatie is positief ontvangen en BVKZ is gevraagd om met enkele leden mee te werken aan interviews m.b.t. de eventuele regeldruk die voortkomt uit de Wtza. Hiermee kunnen we specifieke input geven vanuit de kleinschalige zorgaanbieders op het uitvoeringsbesluit Wtza waarmee deze mogelijk meer passend wordt in de praktijk.

 

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.