Op een rijtje: kabinetsmaatregelen

Geplaatst op: 18 maart 2020

Kabinetsmaatregelen ter ondersteuning van (zorg)ondernemers en ZZP’ers (in de zorg)

Het coronavirus verspreid zich snel en raakt velen in de samenleving. Maatregelen volgen elkaar snel op, ook voor de (zorg)ondernemers en ZZP’ers (in de zorg). Het kabinet heeft op dinsdagavond 17 maart jl. via de ministers Hoekstra (Financiën), Koolmees (sociale Zaken en Werkgelegenheid) en Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) uitleg gegeven over een noodpakket aan maatregelen ter vervanging of aanvulling op eerdere maatregelen.

Wij zetten het voor u op een rijtje
Onderstaande maatregelen van het kabinet moeten voorkomen dat bedrijven omvallen en mensen hun baan verliezen. Met de aangekondigde maatregelen hoopt het kabinet zorgen in de samenleving weg te nemen. Minister Hoekstra geeft aan dat het steunpakket niet alle problemen zal oplossen en dat monitoring nodig is zodat de gewenste effecten bereikt worden en of er aanvullende dan wel andere maatregelen nodig zijn.

De miljardensteun, zo wordt verzekerd, zal niet ten koste gaan van andere uitgaven van de overheid zoals de zorg en het onderwijs. Om ondernemers en ZZP’ers te ondersteunen is het kabinet bereid de staatsschuld op te laten lopen.

Zorgsector
U ziet in onderstaand artikel dat de zorg niet altijd specifiek wordt benoemd. Wij hebben op 17 maart jl. in een brief aan de minister van VWS een oproep gedaan om ook de focus te houden op de kleinschalige zorgaanbieders en de ZZP’ers in de zorg. Onderstaande maatregelen voor financiële zekerheid zijn wellicht ontworpen met de horeca en reisbranche in het vizier. Het coronavirus herkent echter geen grenzen of sectoren en zal iedere ondernemer treffen – zeker ook in de zorg.

Belastinguitstel – Om er voor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, hoeven bedrijven de komende drie maanden nog geen belasting te betalen. Getroffen ondernemers kunnen uitstel van betaling van inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting aanvragen zonder meteen bewijsmateriaal mee te sturen. De invordering stopt dan direct. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet gaat de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

De belastingdienst heeft een speciale informatiepagina over het coronavirus in het leven geroepen op de website.

ZZP’ers – Bij zelfstandigen zonder personeel die in de problemen zijn gekomen vult de overheid het inkomen aan tot het sociaal minimum.
De regeling voor ZZP’ers gaat voorlopig drie maanden gelden. Het geld hoeft niet terug betaald te worden en de vermogens- en partnertoets die normaal gesproken geldt, vervalt. Daardoor hoeven de zelfstandigen niet hun spaargeld aan te spreken en kunnen ze ook een uitkering krijgen als hun partner nog wel een inkomen heeft. De procedure om voor deze inkomensondersteuning in aanmerking te komen wordt versneld. Momenteel wordt e.e.a. ingericht en is het verzoek de komende dagen geduld te hebben tot het juiste loket is ingericht.

De regeling geldt met terugwerkende kracht, vanaf 1 maart 2020.

Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal tegen een verlaagd rentepercentage.

Noodloket met €4000 per bedrijf – Er komt een noodloket waar de zwaarst getroffen bedrijven direct €4000 kunnen krijgen om de grootste nood te ledigen. Er komt een overzicht met bedrijven voor wie deze regeling gaat gelden. Voorlopig geldt de regeling voor de horeca, reisbranche en culturele sector. Het voorstel wordt uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

 

Werktijdverkorting – De mogelijkheid voor werkgevers om werktijdverkorting voor hun personeel aan te vragen wordt fors verruimd en de uitkeringen gaan omhoog.
In de nieuwe regeling neemt de overheid tot maximaal 90 procent van het salaris over. Dat betekent dat werkgevers minder hoeven bij te dragen dan vorige week werd aangekondigd (minimaal 10 i.p.v. 25 procent). De nieuwe regeling geldt ook voor werknemers met een nul-uren contract en oproepkrachten.

Na het verkrijgen van een vergunning kunnen bedrijven WW-uitkeringen aanvragen bij het UWV. Niet ieder bedrijf kan deeltijd-WW aanvragen. Voorwaarden:
• de omzet is met minstens 20 procent gedaald sinds 1 maart 2020,
• niemand wordt ontslagen
• lonen worden doorbetaald

De vergunning wordt voor een periode van drie maanden toegekend en kan eenmalig verlengd worden met nogmaals drie maanden. Het UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest. Voor grote aanvragen is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Enorme toename aanvragen werktijdverkorting
Er zijn momenteel 78.000 aanvragen ingediend en hierdoor stagneert het systeem. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt momenteel aan een nieuw systeem dat sneller en adequater moet gaan werken. Ook hiervoor geldt dat in de komende dagen meer informatie zal volgen. Wel staat vast dat de naam van de regeling zal veranderen in Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid en dat het UWV opdracht heeft gekregen het nieuwe systeem snel op poten te zetten. De hoofdlijnen van de NOW regeling zijn wel bekend. lees meer

Aanvragen die reeds zijn ingediend hoeven niet opnieuw ingediend te worden – deze worden automatisch overgeheveld naar de nieuwe regeling.

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering – Het wordt makkelijker voor bedrijven om geld te lenen via de GO-regeling. De regeling waarbij de overheid garant staat wordt uitgebreid van 400 miljoen tot 1,5 miljard euro. Het ministerie van EZK staat dan voor de helft van dat bedrag garant (minimaal 1.5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming).

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten – Microkrediet verstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via een bank moeilijk aan financiering komen. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers geldt een half jaar uitstel voor aflossing van leningen, de rente gaat gedurende deze periode automatisch omlaag naar 2%. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Tip van onze partner
Bekijk of het mogelijk is het DGA-loon te verlagen. Uw kosten kunnen hiermee gedrukt worden omdat er een lagere loonuitbetaling plaatsvindt waar geen loonbelasting over betaald hoeft te worden. Dit zal leiden tot een hogere liquiditeit voor uw onderneming. Meer info op: www.vandaag.nu.

WW-premiedifferentiatie – sinds 1 januari 2020 betalen werkgevers, als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. Deze bepaling kan nu tot onbedoelde effecten leiden in sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg). De Stichting van de Arbeid heeft verzocht deze regeling aan te passen. Het kabinet is daartoe bereid en zal een aanpassing voorbereiden om deze onbedoelde effecten weg te nemen. De minister van SZW zal deze aanpassing, die voor kalenderjaar 2020 geldt, zo spoedig mogelijk uitwerken.

Relevante sites, contactgegevens en bronnen

Rijksoverheid – Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Rijksoverheid – kamerbrief over noodpakket banen en economie

Rijksoverheid – nieuwe maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

Rijksoverheid – aanvullende maatregelen onderwijs, horeca en sport

Rijksoverheid – Coronavirus – Publieksinformatienummer: 0800-1351 (tussen 08:00 en 22:00 uur) en vanuit het buitenland +31 – 20 205 1351

AWVN – Coronavirus en werktijdverkorting en noodlijn 070-850 86 05

Kamer van koophandel – coronaloket 0800- 2117

RIVM – informatie voor professionals

Hoe nuttig was dit bericht?

Gemiddelde resultaat / 5. Aantal stemmen:

Nog geen stemmen.

Jammer om te horen dat je het bericht niet nuttig vond.

Vertel ons wat we kunnen verbeteren.