Nieuwsbrieven en -flitsen 2018

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die BVKZ in 2018 behandelde in de nieuwsbrieven en de nieuwsflitsen (sinds september).

Onze leden kunnen op de ledenpagina de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen terugkijken.

 

Wetgeving:

In 2018 verandert genoeg op het gebied van wetgeving Nieuwsbrief 3.1 januari

PTZ, persoonlijke verzorging jeugd, AVG, verminderen administratieve druk gemeenten.

FG Niet verplicht? Nieuwsbrief 3.5 april

Moet een organisatie een functionaris gegevensbescherming hebben? Het onderzoek van de LVH en het advies naar de leden van BVKZ.

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) voor nieuwe zorgaanbieders Nieuwsbrief 3.9 augustus

Wat betekent deze wet en wanneer treedt deze in werking.

Wkkgz – Moet U hieraan voldoen? Nieuwsbrief 3.11 november

Ondanks dat het onderwerp eerder aan bod gekomen is leven er veel vragen onder onze leden. Voor ons ook een moment om de relatie met het klachtenportaal zorg te herzien en te communiceren onder onze leden.

Overzicht wettelijke registraties ouderenzorg vernieuwd Nieuwsflits 16 november

ZZP’er in de zorg en de WTZa en Wkkgz Nieuwsbrief 3.12 november

De positie van de ZZP’er in de zorg (solistisch werkende zorgverlener) en de WTZa en Wkkgz.

AVG:

AVG: bent u op schema? Nieuwsbrief 3.3 maart

Wat moet U doen en hoe kan BVKZ ondersteunen om AVG proof te zijn.

Documenten AVG beschikbaar (exclusief voor leden) Nieuwsbrief 3.7 juni

Stappenplan AVG –BVKZ, invulinstructie verwerkingsregister AVG, functionaris gegevensbescherming.

PGB:

PGB 2.0 komt er aan Nieuwsbrief 3.4 en 3.5 april, 3.6 mei

Aangekondigde start van de pilot PGB 2.0 systeem in juni 2018.

Brief van de minister PGB 2.0,  17 mei 2018 Nieuwsbrief 3.6 mei

Stappen die gezet zijn en zullen worden bij de invoering van het PGB 2.0 systeem.

Actieagenda pgb Nieuwsflits 14 september

Nieuwe PGB zorgovereenkomsten per 1 november Nieuwsbrief 3.11 november

Het afgelopen half jaar heeft de SVB, samen met een panel van budgethouders, gewerkt aan de vereenvoudiging van de modelzorgovereenkomsten. De overeenkomsten zijn daardoor makkelijker in te vullen voor de meeste budgethouders.

Zorgverzekeraars passen pgb-tarieven Zvw aan Nieuwsflits 16 november

Wlz:

Inkoopbeleid Wlz 2019 Nieuwsbrief 3.4 april

Deelname BVKZ dialoogsessie branches inkoopbeleid Wlz 2019

Inkoop WLZ 2019 Nieuwsbrief 3.7 juni

Aanvullingen op Wlz-inkoopbeleid 2019 voor bestaande en nieuwe aanbieders, twee wijzigingen betreffende het reguliere inkoopbeleid, extra gelden verpleeghuiszorg, wlz-inkoopbeleid 2019 zorgkantoren.

Ontwikkelingen GGZ / Beschermd Wonen Nieuwsbrief 3.7 juni

Internetconsultatie openstelling Wlz Nieuwsbrief 3.8 juli

Overheveling van bepaalde vormen GGZ zorg naar de Wlz in 2021 en concept wetsvoorstel hieromtrent.

Jeugd:

Registratie SKJ Nieuwsbrief 3.8 juli

Overgangsregeling registratie jeugdhulp professionals loopt af eind 2018, achtergrond van de registratie, kwaliteitskader jeugd, waarom is er een kwaliteitskader jeugd, relevante websites en documenten.

Aanpassing woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet per 1-1-2020 Nieuwsbrief 3.10 september

Wetswijziging en een nieuwe definitie van het woonplaatsbeginsel. Wat betekent dit en wat zijn de gevolgen.

 

 

Bestuurlijke afspraken:

BVKZ betrokken bij pact voor de ouderenzorg Nieuwsbrief 3.2 februari

Eenzaamheid, langer thuis wonen en kwaliteit van de Verpleeghuiszorg

Partners: VWS, ActiZ en BTN.

Hoofdlijnenakkoord geestelijke gezondheidszorg ondertekend Nieuwsbrief 3.8 juli

Afspraken om kwaliteit en toegankelijkheid geestelijke gezondheidszorg te verbeteren en de bedragen die daarbij jaarlijks t/m 2022 vrijgemaakt zullen worden.

Kabinet zet in op betere gehandicaptenzorg Nieuwsflits 5 oktober

Kabinet helpt vrijwilligersorganisaties met gratis VOG Nieuwsflits 9 november

WMO:

Aanbesteding gemeente Nijmegen Nieuwsbrief 3.2 februari

Gemeentelijke aanbestedingsprocedure en uitsluiting zorgaanbieders.

Ongelijke periodes in de eigen bijdrage systematiek CAK – Gemeente Nieuwsflits 21 september

Kamerbrief over ‘Gezond vertrouwen’ over ontwikkeling van het WMO-toezicht Nieuwsflits 26 oktober

Extra geld voor gemeenten met tekorten op WMO en jeugdzorg Nieuwsflits 9 november

Geen oplossing tekorten gemeenten in het sociale domein tot nieuwe verdeling in 2021 Nieuwsflits 16 november

Gemeenten moeten aan de bak na WMO-uitspraak Nieuwsflits 16 november

Ouderenzorg:

Kwaliteitsbudget Verpleeghuiszorg Nieuwsbrief 3.9 augustus

Hoe kom je in aanmerking voor het kwaliteitsbudget en voor wie is het van belang, vanaf en tot wanneer kun je een aanvraag indienen en wat is het totale budget.

Kwaliteitskader Wijkverpleging en Dag van de Thuiszorg Nieuwsbrief 3.9 augustus

Hoe moet goede wijkverpleging er uit zien en wat zijn de meetinstrumenten. Hoe lever ik gegevens aan en wat is de rol van BVKZ.

De dag van de thuiszorg sluit aan bij het kwaliteitskader en vraagt aandacht voor de thuiszorg in al zijn veelzijdigheid maar ook met een focus op uitdagingen en het

Commissie buigt zich over de zorg voor ouderen thuis in 2030 Nieuwsflits 9 november

Noodklok huisarts over kleine woonzorghuizen Nieuwsflits 16 november

Inspectie:

Inspectiebezoeken aan kleine zorgaanbieders Nieuwsbrief 3.3 maart

IGJ gaat een 30-tal zorgaanbieders in de gehandicapten zorg opnieuw bezoeken en controleren volgens de norm van goede, persoonsgerichte en veilige zorg.

Reglementen:

Op zoek naar Medezeggenschapsreglement Nieuwsflits 21 september

Publiciteit:

BVKZ in uitzending Brandpunt+ Nieuwsflits 12 oktober

Publiekscampagne ‘Ik Zorg’ van start Nieuwsflits 9 november

Indicatie:

Resultaatgericht indiceren Nieuwsflits 26 oktober

Diversen:

Prinsjesdag 2018 Nieuwsflits 21 september

Raad van State schrapt boete voor Zorghuis Alblasserwaard Nieuwsbrief 3.10 september

Zorghuis hoeft opgelegde boete niet te betalen om een drietal redenen. De problemen voor het zorghuis zijn ontstaan op het moment dat de organisatie toelating Wtzi had aangevraagd en deze niet nodig bleek te hebben.

Meer regie voor patiënt in medisch dossier GGZ Nieuwsflits 9 november

‘Administratieve rompslomp in zorg gegroeid’ Nieuwsflits 9 november

Reflectietool Integrale Zorg voor Kind en Gezin Nieuwsbrief 3.11 november

Hoe regel ik de zorg rondom kinderen met een chronische aandoening, hun gezinnen en zorgverleners. De tool helpt de zorg zo goed mogelijk te organiseren.