Nieuwsbrieven en -flitsen 2019

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen die BVKZ in 2019 behandelde in de nieuwsbrieven en de nieuwsflitsen.

Onze leden kunnen op de ledenpagina de nieuwsbrieven en nieuwsflitsen terugkijken.

 

PGB:

Minister komt met een actieplan PGB  Nieuwsbrief 4.1 januari

Minister De Jonge heeft de “Agenda pgb” opgesteld om het pgb toekomstbestendig te houden.

Grote regionale verschillen in toekennen

van een persoonsgebonden budget  Nieuwsbrief 4.3 januari

Uit onderzoek blijkt een stijgende afname van toekenning van PGB’s. Deze afname en de regionale verschillen worden in opdracht van minister de Jonge verder onderzocht.

Nieuwsberichten over fraude geven

verkeerd of onvolledig beeld  Nieuwsbrief 4.5 februari

Media blijven berichten over fraude met PGB, terwijl de oorzaak in een niet goed werkend systeem ligt.

Lever input voor het PGB 2.0 portaal  Nieuwsbrief 4.7 februari

Vanaf half mei 2019 gaat een tweede groep met het portaal werken. Zo kunnen meer budgethouders en zorgverleners gebruik maken van het portaal en krijgen we een beter beeld van waar het goed gaat, en waar nog niet.

Landelijke invoer PGB  Nieuwsbrief 4.14 april
Minister de Jonge heeft in een brief eind vorige maand de tweede kamer geïnformeerd over de landelijke invoering van het PGB2.0 systeem. 

Terugkoppeling Algemeen Overleg PGB 4 april 2019  Nieuwsbrief 4.16 april

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 4 april 2019 overleg gevoerd met de heer De Jonge, minister van VWS. Een aantal voor u relevante issues.

Wmo:

Aanpak regeldruk Wmo en Jeugdzorg  Nieuwsbrief 4.1 januari

De komende maanden zal de regeldruk in de Wmo en Jeugdzorg onder de loep genomen worden met als streven dat binnen één jaar de administratieve lasten voor zorgaanbieders in de Wmo en de Jeugdzorg merkbaar verminderd moeten zijn.

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet Nieuwsbrief 4.4 januari

Deze wet moet er voor gaan zorgen dat Wmo- en jeugdzorginstellingen met minder administratie te maken krijgen.

Minister de Jonge wil af van aanbesteden in Wmo  Nieuwsbrief 4.10 maart

Minister de Jonge vindt de marktwerking te ver doorgeschoten in de thuiszorg en wil af van de Europese verplichting tot aanbesteden in de Wmo.

Standaard administratieprotocollen Wmo en Jeugdwet (Zorg in Natura)  Nieuwsbrief 4.15 april

Er zijn standaard administratieprotocollen opgesteld, die meer eenduidigheid en duidelijkheid moeten bieden in de administratieve en financiële verwerking van zorg en zo bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten.

Tweede kamer stemt in met wetsontwerp abonnementstarief Wmo  Nieuwsbrief 4.16 april

Vanaf 1 januari 2020 wordt een inkomensonafhankelijk abonnementstarief € 19,- per maand ingevoerd om de stapeling van zorgkosten voor mensen te beperken.

Resultaatgericht werken in de Wmo 2015  Nieuwsbrief 4.16 april

In ondersteuning met de Wmo 2015 kiezen gemeenten tussen beschikken in uren en beschikken op resultaat. Dit laatste biedt de betrokken cliënten onvoldoende rechtszekerheid. De Minister wil beide vormen van beschikken een plek geven in de Wmo 2015 en zal hiervoor overgaan tot een aanpassing in de wetgeving.

Inspectie:

Inspectie SZW tilt zwaar aan gezonde fysieke belasting  Nieuwsbrief 4.1 januari

De Inspectie SZW voert inspecties uit bij diverse verpleeghuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg in het kader van fysieke belasting. Naast inspecties start de Inspectie ook een campagne.

Checklist voor wettelijke eisen aan (nieuwe) zorgaanbieders  Nieuwsbrief 4.8 februari

Voor nieuwe aanbieders binnen de Wkkgz is een handige checklist ontwikkeld, waarop iedere nieuwe zorgaanbieder kan zien welke wettelijke eisen er gesteld worden aan het verlenen van zorg.

Zorg en Technologie – Zorgapplicaties  Nieuwsbrief 4.10 maart

Met de expert-app Brandcheck kunnen zorgondernemers eenvoudig aantonen dat zij voldoen aan de wet- en regelgeving en creërt u overzicht èn duidelijkheid.

Ouderenzorg:

Handreiking registratiestandaard Wijkverpleging beschikbaar  Nieuwsbrief 4.2 januari

De nu beschikbare handreiking is een middel om de administratieve lasten voor professionals terug te dringen.

90 Miljoen voor inzet technologie bij zorg thuis  Nieuwsbrief 4.4 januari

Met de Stimuleringsregeling E-Health Thuis wordt een stevige impuls gegeven aan innovatieve en digitale zorg thuis, die ouderen zelfredzamer maakt en eraan bijdraagt dat ouderen langer veilig en verantwoord thuis kunnen wonen.

Stimuleringsregeling om nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen vlot te trekken  Nieuwsbrief 4.6 februari

Het kabinet wil de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen en zorg voor ouderen bevorderen met een regeling die erop gericht is nieuwe wooninitiatieven te helpen bij de financiering met een garantiestelling of lening.

Rijk en banken vereenvoudigen financiering van kleinschalige woonvormen voor ouderen  Nieuwsbrief  4.14 april

Het Kabinet stelt een stimuleringsregeling open, die het eenvoudiger moet maken voor particulieren en sociale ondernemers om kleinschalige woonvormen voor ouderen te financieren. Minister De Jonge ondertekende hiervoor een overeenkomst met een aantal banken, waarbij het Rijk garant gaat staan voor delen van de financiering van dergelijke initiatieven.

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg  Nieuwsbrief 4.15 april

Subsidieregeling voor het bevorderen van meer geclusterde woonzorgvormen voor ouderen, zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Start pilots logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten  Nieuwsbrief 4.16 april

Tien gemeenten starten met een pilot logeerzorg om mantelzorgers te ontlasten. 

Advies van NZa aan minister over bekostiging verpleeghuizen  Nieuwsbrief 4.16 april

De NZa heeft op verzoek van de minister een advies gemaakt om de bekostiging voor de verpleeghuizen de komende jaren stapsgewijs te verbeteren. 

Jeugdwet:

Eerste Kamer stemt in met wet vermindering administratieve lasten Wmo en Jeugdwet  Nieuwsbrief 4.4 januari

Deze wet moet er voor gaan zorgen dat Wmo- en jeugdzorginstellingen met minder administratie te maken krijgen. 

Geschillencommissie Sociaal Domein van start – Jeugdzorg  Nieuwsbrief 4.9 maart

Gemeenten en Jeugdhulpaanbieders kunnen sinds kort terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein. Bij de vaststelling van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd in april 2018 is
afgesproken dat deze geschillencommissie er moest komen.

Zorg om Vrijheidsmaatregel Jeugdinstellingen  Nieuwsbrief 4.10 maart

De regels voor het beperken van de vrijheden van minderjarigen in instellingen voor jeugd- of psychiatrische hulp (GGZ) zijn onduidelijk. Kinderrechtenorganisatie Defence for Children roept op tot concrete maatregelen.

Plan voor beter passende zorg voor kwetsbare jongeren  Nieuwsbrief 4.13 maart

In het plan staan maatregelen om de huidige JeugdzorgPlus (gesloten jeugdhulp) te verbeteren door betere ondersteuning thuis, betere ambulante zorg en door nieuw te ontwikkelen, beter passend zorgaanbod.

Standaard administratieprotocollen Wmo en Jeugdwet (Zorg in Natura)  Nieuwsbrief 4.15 april

Er zijn standaard administratieprotocollen opgesteld, die meer eenduidigheid en duidelijkheid moeten bieden in de administratieve en financiële verwerking van zorg en zo bijdragen aan het verminderen van de administratieve lasten.

Wlz:

Derdenbeding in Wlz overeenkomsten  Nieuwsbrief 4.4 januari

Per 1 juli 2019 moeten alle pgb-Wlz zorgovereenkomsten een derdenbeding bevatten en tevens moeten alle zorgovereenkomsten van voor 1 april 2017 vervangen zijn door een
nieuwe en verplichte zorgovereenkomst.

Toegang tot Wet langdurige zorg voor mensen met een psychische stoornis  Nieuwsbrief 4.8 februari

Met dit wetsvoorstel worden mensen met een psychische stoornis voor de toegang tot de Wlz niet anders benaderd dan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke handicap, of mensen met een somatische of psychogeriatrische beperking of aandoening. Doordat in de indicatiestelling de psychische problematiek wordt meegenomen in de beoordeling door het CIZ, wordt er gekeken naar de mens als geheel.

Positionering behandeling in de Wlz  Nieuwsbrief 4.16 april

In de Wlz geldt als uitgangspunt dat verzekerden recht hebben op een eenduidig pakket aan verzekerde Wlz-zorg. Wat behandeling voor Wlz-cliënten betreft is dit nog niet overal gerealiseerd. 

Toeslag voor kwaliteit V&V voor PGB (Wlz)  Nieuwsbrief 4.16 april

In 2019 verhoogt het zorgkantoor het pgb met € 4.000 extra kwaliteitsinzet van de zorgverleners. De “toeslag voor kwaliteit V&V” is bedoeld voor zorgaanbieders, zodat zij uiteindelijk meer zorg en een betere kwaliteit van zorg kunnen bieden.

Wetten:

Nieuwe wetten per 1 januari 2020  Nieuwsbrief 4.4 januari

Wet zorg en dwang en de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg gaan op 1 januari 2020 in.

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding  Nieuwsbrief 4.14 april

In de wet die men per 1 augustus 2019 wil invoeren komt een verbod dat betrekking heeft op alle vormen van kleding waarin het gezicht geheel bedekt of zodanig is bedekt dat alleen de ogen onbedekt zijn, dan wel onherkenbaar is gemaakt. Het verbod gaat gelden voor gebouwen en erven van zorginstellingen waar zorgverleners zorg, jeugdhulp of jeugdgezondheidszorg verlenen vanuit Zvw, Wlz of Jeugdwet dan wel het rijksvaccinatieprogramma uitvoeren.

Wijkverpleging:

Zorginkoop Wijkverpleging 2020  Nieuwsbrief 4.15 april

Op 1 april 2019 hebben alle zorgverzekeraars hun inkoopbeleid voor 2020 gepubliceerd. Hier vindt u per individuele verzekeraar de gepubliceerde documenten voor wijkverpleging. 

Diversen:

Vereenvoudigde Jaarverantwoording 2018-2019 – Format voor kleine aanbieders in de zorg en jeugdhulp  Nieuwsbrief 4.2 januari

Kleine zorgaanbieders mogen vanaf verslagjaar 2017 vereenvoudigd verantwoorden.

BREXIT en de mogelijke gevolgen  Nieuwsbrief 4.7 februari

Advies van IGJ om uw organisatie voor te bereiden op de mogelijke gevolgen van een Brexit.  

Meer BIG-registraties verpleegkundigen, fysiotherapeuten en verloskundigen  Nieuwsbrief 4.8 februari

Door een wijziging in de wet BIG zijn BIG-geregistreerde zorgverleners per 1 april 2019 verplicht
hun BIG-nummer actief bekend te maken. Via het BIG-register kan iedereen controleren of een zorgverlener bevoegd is om een bepaald
zorgberoep uit te oefenen. Een belangrijk middel dat bijdraagt aan de transparantie en veiligheid van de Nederlandse gezondheidszorg.

Tuchtrecht gezondheidszorg uitgebreid met beroepsverbod –

Wet BIG  Nieuwsbrief 4.14 april

De tuchtrechter kan voortaan een beroepsverbod opleggen als hij op basis van de Wet BIG oordeelt dat een zorgverlener niet geschikt is het eigen beroep uit te oefenen, of als de rechter deze persoon niet geschikt acht een ander beroep in de zorg uit te oefenen waarbij hij patiënten behandelt.

Voorbeeldstatuten t.b.v. contractering/aanbesteding  Nieuwsbrief 4.15 april

Inkopende partijen (zowel gemeenten, zorgverzekeraars als zorgkantoren)leven strikt na op de governance die in de statuten beschreven staan. Om deze reden heeft BVKZ voorbeeldstatuten laten opstellen voor de rechtsvormen: Stichting, ANBI Stichting en BV.

Website ter ondersteuning van mensen met autisme  Nieuwsbrief 4.15 april

Lancering van een online tool, die wetenschappelijk onderbouwd is en normaal- tot hoogbegaafde mensen met autisme vanaf 15 jaar ondersteunt bij studie en werk.